Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie

Teoretické koncepty, religionistika

Studijní materiály obšírného charakteru a širokého záběru, určené pro nový věk.Magie Demonologie Energetika Psychika Kybermagie Neokybernetika
MAGIE - Démonologické metody

Nejstarší koncepce magie. Vychází z toho, že v okolním světě existují reálné bytosti jako démoni, duchové atd., s nimiž lze vstoupit do kontaktu aby je magik získal jako služebníky nebo přátele. Mezi nejznámější patří šamanismus. Magik usiluje o vstup do světa bytostí ve které převládají zákony se kterými je nutno se dobře seznámit, aby mohl ovládat síly a entity, které v tomto světě působí. Vztahy nejsou bez nebezpečí. Komunikaci, formulacím, jménům entit a principům zákonitosti se musí člověk dlouho učit. Slib mlčenlivosti je zde samozřejmostí.

F.Bardon, G.A.Gregorius, řád O.T.O., Dr.Faust a řada dalších
Vloženo 09.09. 2005 Elliach Pokračování >>>
 
Úvod do esoteriky IV.

Magie a tajemství vývojeZuzana Antares

Tajemné, jednou zatracované a jindy vyhledávané umění magie je především schopností síly. S energií musí být v magii nakládá-no v duchu umění – čili přesně, jemně a s citem. V dřívějších dobách, kdy magie patřila k obecnému vzdělání těch, kteří nějakou školu navštěvovali, bylo za magii pokládáno mnohé, co bychom dnes už magií nenazvali. A naopak – dnes jsou do magie řazeny postupy, které v tradičním vědění neměly s magií nic společného. Příkladem prvého budiž umění boje, stavitelství nebo lékařství; příkladem druhého je lidové čarodějnictví, moderní psychotronika, záhadologie nebo vykládání karet.

Člověk není jedinou bytostí žijící ve vesmíru. Na jeho evoluci se podílely jiné vyšší i nižší bytosti a člověk svou existencí a činností zase pomáhá k vývinu dalším. Tak činí každý, větši-nou nevědomky. Stálý vývoj, opakující se v cyklech vždy na vyšší úrovni, je skrytým hybatelem vší existence.
Vloženo 30.05. 2004 Pokračování >>>
 
Úvod do esoteriky III.

Esoterika a tajemství člověkaZuzana Antares

Člověk je vrcholem stvoření. Toto tvrzení platí, pokud je říkáme z pozice lidské, nikoliv z pozice obecné. Pro každé sebeuvědomující se stvoření je totiž vrcholem vývoje právě jeho druh. Uvědomíme-li svoje lidství, stáváme se středobodem našeho vesmíru. Zároveň ale na sebe přijímáme úlohu člověka se vším všudy – což především znamená, že máme být lidmi se vším dobrým i špatným, co se k tomuto váže. Nikoliv andělem, čertem, zvířetem nebo bohem … ale člověkem se vší jeho krásnou nevědomostí.

Ano, je to pěkná ukázka esoterního, zasvěceného způsobu uvažování: Z hlediska vesmíru není člověk vrcholem vývoje, z hlediska lidského je. Dvě rozdílné pravdy – a přece se spolu snesou, jedna druhou nevylučují. Esoterika je postavena na snoubení protikladů, na toleranci a syntéze různých pohledů na jednu a tutéž věc. K žádnému z pohledů člověk nemá mít osobní vztah, na žádném hodnotovém žebříčku neulpívá. Takové schopnosti jsou příčinou – jindy důsledkem – zasvěcení.
Vloženo 30.05. 2004 Pokračování >>>
 
Úvod do esoteriky II.

Kabala a tajemství vesmíruZuzana Antares

O kabale, jejím významu, smyslu, počátku, případně možnostech, kolují mnohé zvěsti psané laiky, které nepřesně nebo nepravdi-vě popisují její význam. Pokusme se teď podívat na tuto tajemnou nauku jednak v historicko-magických, jednak v symbolických souvislostech, abychom aspoň částečně poodhalili její význam, tak jak jej užívali dávní zasvěcenci.

Od počátku své existence zaplňují lidé svět duchy, démony a božstvy. Dávné náboženské představy přitom nebyly nijak jedno-duché, jak prozrazují dochované obrazové i písemné památky a jak můžeme usuzovat z výzkumů prováděných v zachovaných primitivních lidských společenstvích.
Vloženo 30.05. 2004 Pokračování >>>
 
Úvod do esoteriky I.

Cykly světa a tajemství životaZuzana Antares


Co bylo před vznikem našeho vesmíru? Málokdo si dokáže představit ″nic″, ve kterém neexistuje ani čas ani prostor. Dávné tajné nauky nejen tvrdí, ale také přesně popisují ještě cosi, co bylo před tímto ″nic″.

Moderní věda zkoumá hmotné dějiny světa a lidstva. Tajné nauky, které bývaly určeny jen pro vyvolené a zasvěcené, prozkoumávají a popisují magické dějiny světa. Podle nich vládnou historii neobvyklé, na první pohled neviditelné souvislosti, jejichž největší zvláštností je, že se pravidelně cyklicky opakují. Druhou zvláštností je skutečnost, že nepopisují pouze dějiny lidí, ale i dalších bytostí, které se vyvíjely současně s lidmi a byly buď na vyšší nebo nižší vývojové úrovni. Všechny bytosti se vzájemně ovlivňovaly, pomáhaly si nebo překážely podle toho, jaké bylo jejich určení.
Vloženo 30.05. 2004 Pokračování >>>
 
Zrození řecké polis a dualita mýtu a logu
bakalářská práce

Na konci tohoto textu je ke stažení soubor pdf, ktery zcela odpovídá práci odevzdané na FF a student z něj může citovat, jako by měl v rukou odriginál.Jaroslav Polák

ZROZENÍ ŘECKÉ POLIS A DUALITA MÝTU
A LOGU

(bakalářská práce)


MASARYKOVA UNIVERZITA
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Katedra filozofie
BRNO 2004


Bakalářská práce:
VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Ivana Holzbachová
VYPRACOVAL: Jaroslav Polák (studijní obor: filosofie-religionistika)
Prohlašuji, že jsem na tomto pojednání pracoval samostatně s použitím literatury, uvedené na konci.
Za podporu, důvěru a pomoc zvláště děkuji
PhDr. Ivaně Holzbachové
Michaele Karasové
MUDr. Květoslavě Vrbové
a
PhDr. Vladimíru Dvořáčkovi
bez nichž by tato práce nevznikla.
Dále děkuji Miroslavu Fišmeistrovi za jazykové korektury


Vloženo 01.04. 2004 Pokračování >>>
 
Aleister Crowley a thelémité
bakalářská práce*

MASARYKOVA UNIVERZITA
FILOSOFICKÁ FAKULTA
Ústav religionistiky

VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Dušan Lužný

VYPRACOVAL: Jaroslav Polák (studijní obor: filosofie-religionistika), BRNO 1999

Děkuji PhDr. Dušanu Lužnému za cennou kritiku a odbornou pomoc. Prohlašuji, že jsem na tomto pojednání pracoval samostatně s použitím literatury, uvedené na konci

OBSAH:
0.ÚVOD
I. UMÍRAJÍCÍ AEON
Agónie a vzkříšení magie v osmnáctém století
Dogma a rituál devatenáctého století
II. ZLATÝ ÚSVIT NOVÉHO AEONU
Annus mirabilis
Perdurabo
III. DĚLEJ, CO TY CHCEŠ...
Rovnodennost bohů
Outer Head of the Order?
IV. ...AŤ JE CELE ZÁKON.
Kniha Zákona
Zákon Thelema
Nový Aeon
V. CESTY K BOŽSKÉMU VĚDOMÍ
Thelémská morálka
Magické myšlení
Tarot
Rituály
VI. JE "VYSOKÁ MAGIE" NÁBOŽENSTVÍ?
VII. ŠÍŘENÍ "NOVOAEONSKÝCH" MYŠLENEK
Crowley jako hlavní "prorok" Nového Aeonu
Spříznění myslitelé
Thelémité na konci prvního století
VIII. ALEISTER CROWLEY A SATANISMUS
IX. ZÁVĚR
PŘÍLOHA (ukázky z thelémsky orientovaných textů)
Amado Crowley: "Tajemství Aleistera Crowleyho" (výňatky)
Aleister Crowley: "Hymn to Pan"
Aleister Crowley: "BABALON" (ukázka z knihy "Vize a hlas")
San: "Napomenutí..." (výňatky)
Paul Williams: "Das Energi" (výňatky)
POUŽITÁ LITERATURA
Vloženo 17.03. 2004 Pokračování >>>
 


Starší články:
          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz