Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Aleister Crowley And The Hidden God
Rešerše celé knihy

Tato kniha je druhým autorovým publikovaným dílem o magii. Je to významně poznat. Kniha je úplně jiná než pozdější díla.
Především s některými pojmy se zde ještě vůbec neoperuje (např. Maatin aeon), od dalších názorů zřetelně v pozdějších pracích ustoupil (výklad Seta, víra v pokrok lid­stva a dobrý konec). V tomto díle vychází Kenneth Grant velmi zřetelně z Crowleye, jehož chápe jako svou vnitřní autoritu. Na základě studia Crowleyových děl srozumi­telně (sic!) vysvětluje pojmy, popřípadě definuje, v čem se jeho názor liší od Crowleyova. Mnohá východiska tak půjde snáze uchopit i v dalších dílech, ač se jejich význam posune. To může čtenáři významně pomoci – velmi dobře si vzpomínám, jak jsem v některých pojmech tápala, protože jsem tuto knihu neznala.

Mezi řádky je možné vytušit autorovy osobní názory a ty vnímat jako přijatelné a – řekněme i – vcelku normální. Přijetí Thelemy, opozice vůči ní, hledání vlastního názo­ru, nemalé, řekněme i hodně velké, ambice... to vše lze pěkně odvodit. Později se už KG bude vyjadřovat tak komplikovaně, že čtenáři celá díla splynou do flekaté šmouhy, z níž vykukuje Maatino paví pero a chapadlo Cthulhu. V této knize také ještě zcela chybí obvyklé autorovy zlozvyky, např. nekonečné kabalistické rozebírání a srovnávání slov stále dokola.
V rešerši budu postupovat tak, že nejdříve stručně shrnu, o čem je kapitola. Pak vypí­ši ty citace, které mně osobně připadly podstatné nebo zajímavé. Upozorňuji, že se nejedná o překlady, ale o výcucy, které mají sloužit těm, kdož neumějí anglicky (tře­ba se kvůli takovýmhle zajímavým textům začnou učit...?) a těm, kdož anglicky sice čtou, ale neumějí v textu rychle hledat, nemluvě o rychločtení. Sem řadím i sebe.
To, co píši já, je kurzívou, to co je citací nebo krácenou citací, je běžným písmem. Bo­hužel nemohu uvádět strany, ze kterých vybírám, protože mám k dispozici pouze neo­riginální text. Citace označené písmeny AL označují kapitolu a verš Knihy zákona.


Aleister Crowley & The Hidden God
Aleister Crowley & skrytý bůh
Kenneth Grantt
překlad a zpracování A..A..


O čem dílo je:

Tak jako všechna Grantova díla, i toto pojednává o sexuální magii více, než je obvyklé v publikacích o magii. V jistém smyslu není o ničem jiném, ale to je povrchní soud. Zatímco první kapitoly působí, jako kdyby problematiku sexuality uchopovaly univerzálně, ve druhé polovině díla převládá dojem, že text je občas míněn doslovně.
A podobně jako v jiných knihách, i zde se píše o historických pramenech (především z Indie a Egypta), o nadcházejícím aeonu (pouze Horově! Maat a její aeon tu nejsou vů­bec zmíněni!) a mýty jsou nejvyšší autoritou pro výklad.

Ústředním tématem tohoto díla je feminní podstata Horova aeonu a vůdčí role Isis a Nuit. Je rozebíráno vše, co s bohyněmi souvisí. Jako hvězdná paní zářící z prostoru Odtamtud za planetami, je nalézána hvězdná paní Nuit, která je Isis, jež v sobě nosí sílu Slunce.
Vláda Nuit je dávána do dalších souvislostí.

Na pozadí tohoto výkladu jsou ozřejmovány i sexuálně magické obřady a dalších tech­niky související tak či onak se sexem (=polarizací síly). Celý proces vývoje vědomí skrz aeony je vysvětlen jako sexuální, přesněji polární, děj. Důvod, proč kdy měly a mají obřady danou formu, je nalézán ve stupni pokroku vědomí, respektive neuvě­domění. Vysvětlení autor nachází v mýtech, především egyptských a především tom o Osiridovi a Isis, praktické příklady plynou zejména z tantry.
1. kapitola
Jeden zpoza deseti


Nejdřív je dobré si připomenout, že podobně jako v ostatních svých knihách, i zde au­tor operuje s tzv. proudy, angl. currents. Magický proud (ofidiánský, lunární, 93 a další) bych vyložila jako působící magickou sílu. U jiných autorů jsem se s tímto poj­mem nesetkala, pročež pokládám za rozumné jej vyložit.
Kdo jsou to tajní vůdce, kdy kde a kým byli poprvé kontaktováni. Využití zvířecích božích forem, atavismy. Podstata magick.

Slovo MAGICK – písmeno K je jedenácté písmeno většiny abeced a náleží Jupiteru, je­hož vehiculum orel symbolizuje magickou sílu ve feminním aspektu. Je to symbol gigantické síly, jehož barva je šarlatová a je spojen s Kozorohem a Babalon. Kozoroh, kozel, náleží dle indické tradice Kálí, jejímž vehikulem je krev. Babalon, Šarlatová žena, je vehikulem Zvířete. K může též odpovídat Q, jež souvisí s vaginou, zdrojem velikých magických sil.
Nuit je Velkou Odtamtud, fyzicky reprezentovanou jako Infinite Space and Infinite Stars Thereof (Isis). Nuit a Isis jsou tak v AL identifikovány. Isis je zdejším prostorem, který osvětlují hvězdy; Nuit je vnějším, nekonečným prostorem, věčnou temnotou, která je skrytým zdrojem Světla.
Crowley se seznámil s existencí hierarchie bytostí díky knize Mraky nad svatyní (Karl von Eckarthausen), již četl 1898. Zde byla problematika vysvětlena sice z křesťanské­ho hlediska, on se nicméně nechal inspirovat k hledání Vnitřního skrytého řádu. Měl štěstí, seznámil se s Jonesem a mohl koncem roku 1898 vstoupit do G.D. Zde přijal jméno Perdurabo, jehož jméno vysvětloval jako „budu usilovat až do konce, neboť na konci nebude o co usilovat“. Perdurab-0 má znamenat dosažení nejvyššího cíle, spo­jené s anihilací individuality.
Golden Dawn vymyslel mj. techniku pro prozkoumávání astrální pláně, při níž bylo projikované astrální tělo mága totožné s některou egyptskou božskou formou. Když tato cvičení praktikoval, přijal Crowley božskou formu Hora, který je člověku vůbec nejdéle známým bohem. Tvar svého astrálního těla zformoval do podoby zlatého soko­la a v této formě prozkoumával aethyry Universa.
Golden Dawn prošel velkou změnou poté, co se Mathersovi nepodařilo ustanovit spo­jení s Tajnými vůdci. K setkání sice došlo, ale Mathers je nezvládl. Popisuje je jako fy­zicky i psychicky nesmírně náročné, zavalující. V souladu s tehdejším poznáním věřil, že se jedná o lidi, ale nadané nepředstavitelnou magickou silou. Poté, co selhal, ode­šel Mathers do ústraní. S Tajnými vůdci se setkal Crowley. Zde se uvádí, že toho byl schopen proto, jelikož cvičil svou božskou formu Hora a tím připravil své vědomí na vyzařování z komplexu kosmických sil. Tím, a nejen tím, že Tajní vůdci Crowleyovi předali AL, jej učinili způsobilým být novou hlavou řádu G.D., ale i ustavit na zemi novou epochu pod vedením Horovým.
AL, zkratka pro Knihu zákona, značí chaldejské pojmenování boha – Bůh nebo Velký. Planetární atributy slova – vzduch pro A, Venuše pro L. Tři kapitoly AL jsou manifestací boha ticha, Hoor-paar-Kraata (HPK), obecně známého jako Set nebo Satan. Obsah AL do jisté míry souzní s učením tantry.
Crowley jako Zvíře 666: Drak, jehož 7 hlav reprezentuje 7 polárních hvězd, z nichž každá zapadá po dlouhém opakujícím se období – celkem za 26000 let, za platónský rok. 7 hlav také muže znamenat sedm magických (=planetárních) sil.
Crowleyova magick má pro studenty velkou hodnotu, ale až skutečně pokročilý stu­dent z ní může získávat. Formule, s nimiž pracuje, jsou okultisty, vychovanými v klasické kabalistické tradici chápány jako podivné a zlé, neboť užívají qlifotickou 11 namísto 10 jako výchozí číslo i systém pro ceremonie.
Je nepopiratelným faktem, že 11 je číslem qlifot, nevyvážených residuí za hranicemi 10 sefirot, ale člověk již dokáže vítězit nad těmito nevyváženými silami, jsa schopen dosáhnout magického mistrovství. Poté, co v sobě vyváží elementy pentagramu (hvězdy Nuitiny), může žák evokovat qlifoty obrácením téže hvězdy do podoby Hvězdy Setovy. V této operaci desíti stojí mág vždy jako jedenáctý mimo samotnou operaci.
Magie nového aeonu realizuje identitu Keter (Nu) a Malkuth (Hadit). Pospojováním je­denácti, respektive desíti sefirot vzniká Tiferet, Slunce syn Horus. magické formule sjednocení těchto dvou vědomí je Abrahadabra, jedenáctipísmenné slovo, jehož srd­cem je Had nebo Ahad, název Haditův.
Crowleyovým magických titulem je Bafomet, Octinomos, osminásobné jméno, též jedenáctinásobné dle podoby jeho kříže.
Rituální používání zvířecích masek napomáhá mágu asimilovat super-lidské síly, jež mají ke zvířatům vztah. Protože se člověk ze zvířete vyvinul, není pro něj psycholo­gicky obtížné se do těchto stavů navrátit a super-humánní síly vědomě přijmout po­mocí patřičných božích forem – to je podstatou probouzení atavismů.


2. kapitola
Šarlatová žena


O povaze a souvislostech Šarlatové ženy. Kdo byly Crowleyovy Šarlatové ženy a čím se vyznačovaly. Vysvětlení funkce těla na základě silových center – čaker. Ženskou je šrí čakra, která reaguje na působení Luny. Luna jako základní síla ženy – odvozeno z AL I/16. A nikdy jinak. Kapitola mi připadla neurčitá, opakující známé.

Adjektivum šarlatová je ve vztahu k Drakoniánskému proudu, na němž stojí Novoae­onská magick. Je to barva Marta (Ares) a Hora. Je to barva plamene. Spojuje se též se substanciální ženskou podstatou i s barvou negativní lunární magie. Je to barva Kálí.
Jméno Babalon je označením úřadu Šarlatové ženy. Pojmenování nevěstky babylonské souvisí s chrámovou prostitucí, což je nejznámější tradice zkaženosti dávných myste­rií, ačkoliv tomu tak nebylo, např. v Indii nebo Tibetu. Babalon znamená Brána Sluce; skrze ni procházejí solární síly (gate – odsud cat). Jako kočka je Lunou, čili sluncem odraženým v podsvětí. Je levým okem Prostoru, jako Slunce je pravým.
Jméno Ankh-af-na-Khonsu, údajný avatar Crowleyův, lze přeložit jako Poutník nočním nebem. Neznamená jen měsíc, ale i hvězdy a kalas, které Lunu doprovází v její noční čili feminní fázi.
Šrí čakra je Lunou v úplňku, rozkvetlým lotosem, který vyzařuje 14 paprsků. Evokovat kalas v nepřipravených čakrách může být nebezpečné. Sestupné síly obracejí kalas na jedy. Vsakováním kalas dochází k transformaci vědomí a umožňuje komunikovat s transcendentálními entitami. Vsakováním jedů se ustavuje spojení s démony a nižšími elementáry. Pouze adept může toto umění beztrestně užívat. Jed náleží Štíru, nektar Vodnáři. Znamení Štíra i vodnáře mělo dříve tvar zubaté vlnovky, pro Štíra se šipkou. Tento tvar má vztah k písmeni M – odsud OM.
Správně reflektovat lunární proud a vyměšovat správné kalas umí jen zasvěcené kněžky. Ti, kdož užívají kalas, jsou adepty cesty Kaula.
3. kapitola
Zóna Ohnivého hada


Metody probouzení hadí síly. Výměšky – vaginální vibrace. Existuje ohrožení pozem­ského vědomí Odtamtud, ať je to kdekoli? Doslovný a universální výklad sexuality, stavy transu, důležitost ženy – žena jako tvůrkyně.

Žena si představí v muladháře ohnivou sílu, představou se dovede k orgasmu a před ním vede sílu do Adžni – centra vůle Muž musí postupovat dle Liber HHH.
Je-li hadí síla vzbuzena předtím, než člověk dosáhl rovnováhy organismu, můžou se objevit nepříjemné prožitky, obsese. Adžňa je semenem vůle, je to cíl Ohnivého hada. Je-li toto místo dosaženo, celý svět se zdá být prosvětlen.
Znalost vaginálních vibrací a sexuálních vztahů byla přenášena pouze tantrou. Později o ní měli povědomí jen Crowley, Spare a Dion Fortune. Crowley nedokázal dosáhnout elixíru života, protože neuměl uchopit sexuální význam na obecně lidské úrovni. Zná­silňováním nauk tantry a jejich převáděním do striktně fyzické podoby ničeho nedosáhl.
Proud 93 je destruktivní pouze při špatném uchopení. Možná Aiwass připravuje cestu pro jeho převzetí Odtamtud skrze formuli očištění ohněm. I Crowley říkal, že civilizace v podobě, v níž ji známe, bude zničena. Paris Working: Bohové chtějí získat zpět vládu nad svým panstvím na zemi. Válčí proti podřízeným bohům.
Lovecraft rozeznal magický proud, který se ujímá vlády. Lovecraft nebyl jediným, kdo barvitě vylíčil bezejmennou hrůzu, ani prvním, kdo užil fikci jako prostředníka pro své vyjádření. Před ním zde byli Machen a Blackwood, jejichž opis invazí není možné chá­pat jako napadení z jiné planety, ale jako atak z qlifot nebo z pekel. Lovecraft popíral, že by něco podobného bylo možné, protože byl vědeckého založení, pouze na­podoboval Machenův styl. Blackwood a Machen byl členy G.D. a měli jiný názor. Crowley linii výkladu o čekajícím zlu, které se chystá pohltit lidské vědomí, odmítal; upřednostňoval thelemickou verzi, podle níž se vědomí člověka samo bude rozšiřovat a pojme do sebe vesmír. Lovecraft se naopak snažil vrátit z okraje Abyssu, přesto byl pohlcován vnitřním konfliktem, temnými stíny.
Set-Sothis je tím, kdo začíná nový rok čili periodický cyklus. Skrze boží formu Seta absorbuje mág hvězdná oheň Nuit. LAŠTAL, Nuit – Set- Horus, je kompletní magick formulí sexuální polarity. Tajné símě hvězd je polknuto mágem a poté evokováno v čakře. Rituály Kaula napomáhají tomu, aby nebyl nutný fyzický kontakt. Stačí zaujmout pozici klenoucí se Nuit a prosebníka Ankh-af-na-Khonsu dle Stély zjevení. Crowley penetroval šarlatovou ženu sexuálně a evokoval fyzické manifestace kalas. V některých tantrackých sektách je sexuální styk mezi knězem a kněžkou sledován s nevolí, jinde je dokonce zakázán. Grosche (Fraternitas Saturni) analogicky užíval rituálů, v nichž se žádný sexuální akt nevyskytoval. Magický trans konstituuje reálný základ elixíru živo­ta. V tantře je Šarlatová žena vždy věčnou pannou.
Stavy transu a abnormální stavy sensitivity jsou časté v Africe, odkud pochází hadí moudrost. Strach z hada, fascinace jeho pohledem a jeho jazykem uvádí média do transu zvaného Hadí stupor, kdy se stávají jasnovidnými a inspirovanými.
Pro zdárný průběh rituálu by měla být žena stejného stupně zasvěcení jako muž. Ma­gické menstruum Bohyně může být založeno toliko na kalas ženy. Existuje odvěký spor mezi uctívači boha/lingamu a bohyně/yoni. Al se tomu elegantně vyhýbá tím, že hovoří o exaltovaném dítěti.
Kálí jako Nuit v čistší formě – Kálí = nicota, 61.
RHK ztělesňuje světlo bez hranic (ain sof aur Nuitino) jako čerň, která se jeví být Se­tem, pohlcovačem světla. Set přijímá formu stínu, což je způsobeno hrou Hadit a Nuit, jejichž explozivní sjednocení je tak oslepující svým jasem, že se jeví jako neproniknu­telná tma nebo náhlá smrt. Temnota Setova je lůnem Bohyně, z nějž emanuje pables­kující síť, formující svět.


4. kapitola
Anděl a aeon


Aiwass a další Tajní vůdcové. Svatý anděl strážce, omezenost lidského poznání. 7 aeo­nů, kterými prochází pozemský – lidský? - vývoj. Žijeme v době vlády Satana; co to znamená. Tuto kapitolu jsem si zhodnotila jako obsažnou a poučnou.

AL bývá srovnávána s tantrou. Tantra má ve východním esoterismu stejnou autoritu, jako v západním kabala. AL je psána takovým způsobem, který umožňuje písmenné a početní operace vhodné pro invokaci energií srovnatelných s těmi tantrickými.
Aiwass komunikoval pouze s Crowleyem. Jeho poselství pomohlo roztrhnout závoj Abyssu. V jiných thelmických knihách než AL sám sebe identifikuje s Adonai. To je překládáno jako Pán, ale má více významů: Aidoneus, je formou Ad a Had (Had-es), chaldejské formy Seta, pána pekel, Abyssu či podsvětí, psychologicky vzato podvě­domí. Crowley s tímto Tajným vůdcem za závojem komunikoval jako Perdurabo, V.V.V.V.V. a Therion.
V.V.V.V.V. bylo Crowleyovo motto na stupni Master of Temple. Pět V znamená pět stop velblouda v písku Setovy pouště, která odděluje místo syna Hora od prostor Skry­tého Boha (Keter, Slunce za synem), jsoucími za Abyssem. Velbloud- gimel – Ve­lekněžka – pouze její světlo osvětluje poušť. Identifikuje se s Šípovou hvězdou (? - Arrow Star) Sothis. Jejím vehikulem je velbloud a je – dle AC - prostředníkem Boha a člověka.
Poté, co Mathers ztratil kontakt s Tajnými vůdci, mohl řád vést Crowley. Řád měl v té době čistě formální podobu, protože Mathers sám měl stupeň 7=4, čili nepřešel Abyss a nemohl vést žáky k vyšším stupňům. Crowley mohl řád obnovit poté, co se spojil s Aiwassem a poté, co přijal nový Proud – což Mathers předtím odmítl.
Crowley měl v té době stupeň 6=5. Chtěl zvítězit nad prostředím velkého města a do­sáhnout Velkého díla – Spojení se Svatým andělem strážcem (HGA), což je duchovní zkušenost velmi podstatná pro poznání vlastní Pravé vůle. Formule či slovo Pravé vůle je jméno anděla a je to neporušitelné tajemství každého jednotlivce.
Crowley užil metodu Goetie, která vychází ze starosumerského rituálu přeloženého na přelomu století Goodwinem. Překlad slova goetia je pochybný, ale jeden z významů je (howling) vytí. Úkolem magie je osvobodit lidskou mysl z poroby individuální existence, která zabraňuje plynutí kosmických sil. Magická vůle projikuje vědomí do transmundánních dimensí a osvětluje je Světlem gnose. Anděl sdělí jméno, které je formulí Pravé vůle. Je-li toto jméno správně zaslechnuto a interpretováno, jedinec se stává vědomým si svého orbitu.
AL umožňuje poznání Pravé vůle. Spojení s HGA a stupeň jeho asimilace do lidské psyché tvoří spirituální pokrok možným.
Nový aeon – jeho protagonisty jsou Nuit, Hadit, RHK. jejich jména určují feminní povahu Velké magické síly (ur hekau), symbolizované v Egyptě stehnem, kyčlí nebo výškou (?) zvířete, což jsou znaky magického Khu, plodících úst, vyslovujících Slovo.
Definice aeonů vychází částečně z biologie. Isis – žena, Osiris – muž a Horus - dítě. Dítě v sobě objevuje temné dvojče, což je Set. Horus-sokol, solárně duchovní duše světla, značí síly, které transcendují zemi. Jeho terestriální stín je drak nebo krokodýl, zvíře požírající solárního boha.
Sokol Horův representuje jednotu výšin a hlubin. Čtyřnásobné dělení země dle solární­ho kříže:
1.Sever=nebe, výška, Nuit, Hor, vodnář
2.Jih= peklo, hlubina, Hadit, Set, lev
3.Východní část horizontu= býk, zemské zvíře
4.Západní část horizontu=drak smrti a temnoty, šarlatová žena, štír.
Zvíře a Babalon representují dvojitou rovnodennost. spojeni značí androgynního Bafo­meta, pána dvojitého horizontu, Toho s Dvojitou holí.
Zrození Nového aeonu je spojeno s krví. všechny planety se musí koupat v krvi, na­stane velká válka. Krvavá svátost je kritickým bodem světové ceremonie Proklamace Hóra.
Dle obskurní okultní tradice má současný životní cyklus sedm stavů, číslovaných od 0 do 6. :-) Současný aeon je pátý. Aeony se mění po 2000 letech.
Aeony 0, 1 a 2 jsou předvěké a bezejmenné. Vyznačovaly se vládou Starších bohů, z nichž Velký z Noci času je nejvyšším. Elementární síly byly rozděleny do dvou proudů – Chtoničtí Staří a páni Abyssu, někdy známí jako Hlubocí. (Odsud pramení uctívání Neptuna, Poseidona, Dagona a Nodense). Prvnímu aeonu patří prázdnota ve smyslu Abyssu, nazývaná Primárním spánkem jehož symbolem je bindu, bod. Atributem druhého aeonu je chaos, jehož emblémem je falos. Třetím aeonem je země, stabi­lizovaný chaos, jehož emblémem je kteis. Předvěké aeony jsou representovány bodem (tao), linií (jang) a kruhem (či trhlinou – jin) v termínech čínských trigramů. To je ekvivalent počáteční kosmické vibrace, písmene A.
Následujícími aeony jsou Isidin – matka, voda, trojúhelník, Saturn; Osiridův – otec, kříž, čtverec, Jupiter; Hórův – syn, martický oheň, pěticípá hvězda vůle.
Další bude aeon Maat – dcera, solární vědomí, šesticípá hvězda.
Šesticípá hvězda dcery a pěticípá hvězdy syna formují spolu jedenácticípou hvězdu velkého díla. V mystickém smyslu je šesticípá hvězda spojena se sedmým bodem bin­du, je tedy lunárním světlem Babalon, sedmý skrytý paprsek manifestuje ostatních šest. Podobně je energetickým centrem pentagramu Hadit-bindu Theriona, který formuje hvězdu šesticípou. Velké dílo je tak označováno sjednocením 6+7, slunce a luny. Poslední čtyři aeony tak naznačují evoluci života: plodnost panny – Isis; sbeposvěcení – Osiris; analýza, desintegrace – Horus; syntéza, reintegrace – Maat. Nauka o vývoji 7 aeonů je obsažena v Crowleyově Liber Trigrammaton.
Existuje tradice, dle níž je Set synem Isidiným a Hor synem Nuitiným. tato tradice je obsažena v Thelemě.


5. kapitola
Tantrický element v O.T.O.


Kapitola rozebírá OTO ze všech stran. Příběh o konfliktu Crowleye a OTO v roce 1912, kdy byl AC podezírán, že publikoval řádové materiály, jenže on na to sám přišel. Šlo o psychosexuální techniky. Rozebírání vztahu OTO a zednářů, vývoj OTO, ilumináti, tajní vůdcové, kteří se zase skryli. Parsons, jehož Crowley varoval. Kdo všechno prak­tikoval tantrické techniky. Nový aeon je bisexuální. Adept se nesmí nechat zmást mo­rálními soudy ani svými pocity. Vztah těla a mysli.

Podstatou hříchu je omezení, jak říká AL (II/Crowley vnesl do OTO osvobození ve smyslu zákona Thelema. Ten je vysvětlen v Liber Oz, publikované v roce 1942. Zde je v několika slovech vyložen politický program Thelemy pro vnější svět.
Starý aeon byl spojen s proudy, které působily zhoubně. Sexuální energie, nahromaděná za dva tisíce let, nyní dospěla k děsivému orgasmu, jehož impuls vrhne lidské vědomí do transfyzikálních říší. Projekce – to je RHK, a bude mít explozivní cha­rakter. Namísto hříchu nastoupí nevinnost. Objeví se více zkušeností s ESP, bude více pokusů s drogami, abnormálních duševních stavů, bude častá bisexualita. To vše po­vede k rozvoji vědomí.
AL I/26: Posledních pět slov bylo původně „atomická skutečnost mé universality“ (the atomic fact of my universality), ale Crowley bohyni odporoval, že jí nikdo nebude ro­zumět. Ona svolila, že to může formulovat jinak. Tak vzniklo „všudypřítomnost mého těla“.
Člověk je schopen dosáhnout ovládnutí vášní. Ten, kdo je schopen hloubat nad jakou­koli sexuální ideou bez emocí, je na dobré cestě ke svobodě. Proces je analogický tomu, když se student chirurgie učí sledovat operaci či pitvu bez pláče, mdlob, pocitů mrazení. Chirurg musí umět svého pacienta sledovat bez emocí. Nechá-li se pohledem vzrušit, koná chybná rozhodnutí.
Crowley okolo sebe nechával záměrně růst závoj řečí o „démonu Crowleyovi“. Podobných nástrojů užívala Blavatská. To mělo napomoci zbavit se hlupáků. Podobných způsobů se užívalo už v Egyptě, kde kandidáti měli políbit zadek božstva. Kdo se nechá zmást řečmi o morálce, nemůže aspirovat na vyšší stupeň poznání.
Magie je věda a umění, kterak způsobit změnu ve shodě s vůlí. To předpokládá sjednocení duše a těla. Muž symbolizuje mysl, žena tělo. Jejich sjednocení v se­xuálním smyslu tvoří kreativní extázi, která slouží jako matrix, z níž se vyvine dítě. Sjednocení opozit je formulí aeonu Hórova. Muž je slovo, žena je čin. Dítě je zábleskem způsobujícím čin. Pouze když jsou mysl a tělo v souzvuku a když se mysl soustředí na představu čili dítě, jejichž je tělo nositelem, je možný akt magického tvo­ření. Takové dítě je vzácnější než lidské dítě, ale je též fyzickým ve smyslu vlivu na materiální pláň.
Mysl je jedenáctým smyslem, subtilním principem. Váže se na adžňa čakru. Tělo je součtem pěti smyslů, koncentrovaných v muladháře. Mysl je magickým strojem, tvoří­cím obrazy. Tělo je nutné, aby mohly být obrazy vyjádřeny. Hórův aeon je symbo­lickou cestou k tomu, aby se člověk naučil zhmotňovat své myšlenky, tvořit.
Dítě je potomkem vůle (falos) a imaginace (kteis). Dítě je logem Thelemy a Agape. (Logos+ Thelema+ Agape = 31+31+31+31 =93). Korunované a vítězící dítě – popi­suje dítě lásky jako subjekt vůle – odtud láska pod vůlí. Dítě ve vejci (viz AL) je ma­gická myšlenka-dítě v akašické kapsli, připravené k vypuštění do prostoru (tzn. lůno Nuit).


6. kapitola
Kontrola snů v sexuální magii


Je zmiňováno denní snění – snad aktivní imaginace. Vizi napomáhá rituál, při němž operatér přijímá kalas nebo s nimi pracuje. Probouzení Ohnivého hada, tj. rozšiřování vědomí. Koná-li žák záměrně to, co je mu odporné, též tím rozšiřuje své vědomí (Crowley tuto techniku popisuje jako vzájemné rušení protikladů, které jsou ze 2 ani­hilovány do 0 – pozn. překl.).

Dion Fortune: Snící je pánem svých vlastních fantazií, které ve snu rozvíjí, zde si odžije to, co má v mysli. Crowley postup obrátil: Sen je funkcí mysli na astrální pláni. Není třeba ve snu prožívat přání, ale nechat sen, aby přinesl inspiraci pro fyzický život.
Kalas – stimulace passes (průsaků) psychicky a fyzicky, tj sexuálně, aby se projevily. Metodu ob­jevil Grosche. Tělesná prána má být svedena do muladháry či yoni. Prana vyživuje Hadí sílu. lze jí napomoci rytmickým dýcháním, břišním tancem, mantrami, souloží, při níž žena zadržuje orgasmus. Žena se uklidní a operatér absorbuje kalas. Jsou obsa­ženy v pohlavních sekretech, ale samy nemají materiální povahu.
Následující rituál vychází z obrazu Stély zjevení: Kněžka je zaujme podobnou pozici. Pod její vulvou je list bhurja (bhurja leaf), který jde dokola, aby jej přijal každý cele­brant - jako při mši. Tento rituál napomůže získání vize.
Není pravda, že „opravdový“ je jen stav běžného vědomí. Stav bezesného spánku (su­šupti) je chápán jako zapomnění toliko v bdělém stavu. Sušupti je plné vědomí, nic než self. Je to átman - čisté vědomí, self neposkvrněné egem. Myšlenky v sušupti nee­xistují, pročež neexistuje mysl, která je funkcí myšlení a neexistuje ani nic jiného. Mysl není sama v sobě entitou. Ve všech třech stavech je přítomno toliko vědomí self, bezprostřední uvědomění. V džagart, běžném stavu vědomí, je realita maskována myšlenkami, při swapna, snovém stavu, je realita zmatena kvůli myšlenkám, které jsou nazírány jako objekty. V sušupti je realita maskována absencí myšlenek a tento stav je zaměňován s nevědomím, prázdnotou. Absence myšlení je zaměněna s absencí self. Ve skutečnosti je jím indikována přítomnost self v čistém stavu. čisté vědomí je skutečnou realitou, protože je jediným faktorem, který spojuje všechny tři stavy. Není zde sen ani snící, je zde pouze vědomí, nerozlišující mezi subjektem a objektem.
Užití sexu, drog, alkoholu atd. je pomůckou pro ty, kdož neumějí realizovat tento jednotný stav vědomí. Užitím látek je probuzena a později může být kontrolována spí­cí síla, symbolizovaná hadem stočeným na dně páteře. Mezi tyto techniky patří Crowleyova erotokomatózní lucidita. Pověrečný sabat je karikaturou původních rituálů probuzení Hadí ženy.
Sen je identický s bdělou zkušeností. V Crowleyově terminologii je Pravá vůle vro­zeným snem.
V raných rituálech přijímal nejvyšší kněz boží formu psa – Sirius (god/dog, AL II/19, AL-LA). To souvisí s doktrínou obrácení smyslů. Jejím uplatněním se ruší bariéry a pa­dají schémata. Člověk má např. dělat to, co je mu nejvíce odporné – jíst hnůj, pít moč. Dle Sparea ten, kdo transmutoval ohavnost v novou estetickou hodnotu, dosáhl nového prožitku skrze svůj strach. Pozdější převlek těchto rituálů proto nabyl podoby obrácení křesťanských mystérií – černá mše. Typhon proto měl podobu prasete – ne­čistého zvířete, pojídajícího lidské exkrementy.
Aiwassův proud dle Crowleye, Spareho Zos Kia a Lovecraftův kult Cthuhlu jsou roz­dílné formule snové kontroly. Každý z nich přinesl svou vizi kosmických snových mýtů z jiných dimenzí. Tuto formuli v jistém smyslu využívají všichni kreativní umělci. Crowley, Spare, Fortune, Grosche, Lovecraft a další nejsou původci tohoto proudu, jsou pouze jeho přenašeči. Lovecraftovo umění bylo v jistém smyslu černé, protože on čerpal z hlubin vlastní nevyrovnané psyché.


7. kapitola
Víno sabatu a ďáblův grál


Vztahy makrokosmu a mikrokosmu. Hadí síla – tj. Ohnivý had. Planety a čakry. Kritika Crowleye, Reusse a Kellnera, především posledně jmenovaní měli chybu ve svém sex-magick přístupu, Crowley jej do O.T.O. přijal pouze jako sexuální proces v nejmateri­álnějším aspektu. Jednat by se mělo především o kalas, čili sekrety-výměšky bohyně. Srovnávání nauky o kalas s alchymií. Transformování sexuálních energií- podrobně je vysvětlena podstata XI° O.T.O. Není dobré řídit se řeckým převyprávěním pů­vodních mýtů Egypta, protože Řekové jim vůbec neporozuměli a nauky překroutili.

Mikrokosmos je replikou makrokosmu, je zásobárnou všech kosmických sil. Může být kontaktován, je-li Kundalini centrem organismu.
čakry koncentrují různé typy energií odlišných plání vědomí. Jí prochází Ohnivý had – Kundalini. Planety jsou jsou vyjádřením kundalini na rozličných úrovních. nepovstal-li Ohnivý had, nemůžeme si být vědomi planetárních sil.
Jak vzbudit Ohnivého hada:
1.Koncentrace a absorpce mysli do jejího zdroje – intenzivní studium a výzkum, nebo úplná introverze; nebo koncentrace na sigilum či jiný jediný bod
2.Drogy a alkohol
3.Šok libovolného druhu – neočekávané vypuštění hadí síly
4.Hudební extáze
5.Rychlý pohyb, při němž se vymístí astrální tělo a dojde k náhlému napadení těla kosmickou energií – např. vířivý tanec
6.Magicky kontrolovaná sexuální aktivita, kdy je Kundalini bezprostředním jejím objektem
7.Absolutní soucit se vším stvořením
8.Estetická extáze nad mistrovským dílem
9.Náboženský entusiasmus vyvolaný úplnou oddaností Absolutnu
10.Násilí dovedené do úplného šílenství, masochistické nebo sadistické
Jednou vzbuzená Kundalini postupuje sušumnou skrze centra za podivuhodných prožitků.
Astrologie je původně vědou o interakci mikrokosmických a makrokosmických sil. Pro Západ je tato věda ztracená, na Východě zůstala např. v tantrismu, kde je známa tra­dice chandra kala (měsíční kala). Ta je prismatem (jako Šarlatová žena v Thelemě), skrze nějž prochází všechny kosmické kalas.
Mnohobarevná yoni bohyně, symbolika duhy – barvy jsou kalas. Tyto esence jsou pokládány za základ mystických ritů regenerace.
Dílo v černém, černý drak alchymie – to je Štír. (Speciální značka pro něj – zubatá vlnovka vpravo se šipkou nahoru). Ta je i glyfem Šarlatové ženy – panna se zavinu­tým hadem se stává děvkou – štírem na cestě k bytí Vším (Pan- the-All), což je Kozo­roh. To je trojnásobná formule Babalon, jejíž pohár je zásobárnou kosmických vibrací; též magický význam formule IAO – Isis-Apophis – Osiris. Crowley změnil formuli na FIAOF, protože tak reflektuje dítě – F=vau=syn. Crowley si zřejmě nebyl vědom hlubšího významu Šarlatové ženy. Podobně interpretoval qadešim (chrámové prostitutky) jako homosexuální techniku. Nádoba qadešim má být zásobárnou síly, což Crowley chybně interpretoval jako zadnici.
Vše, co se objevuje cyklicky, souvisí s manifestací – menstruace, záplavy Nilu. Qade­šim vyměšují pravidelně kalas. Formule periodické manifestace je znázorňována okem Setovým – slepým Horem. Setovo oko je Sothis, Stříbrná hvězda. Ten je jedem hada z glyfu Šarlatové ženy. Set je lunární kalou bohyně v materiální fázi manifestace v podobě Šarlatové ženy. Cesta Levé ruky nezahrnuje homosexuální techniky, ale prvot­ní stelární proud; v mystickém smyslu jde o obrácení vnímání, v magickém významu jde o materializaci zárodku vůle. To je formule Skrytého boha, RHK jako dítěte Hora, jehož manifestace je umožněna párovou formulí HPK, slepého Hora, jehož síla šin-teth, Set, v jedu hada.
XI° O.T.O. nezahrnuje sexuálně magické operace, ale užití lunárního proudu. Nauka o Šarlatové ženě souvisí se středomořskými pověstmi o domácích služebných duších v podobě kočky.


8. kapitola
Síla Luny: její jména, počty a odrazné atavismy


Oproti tvrzení v názvu jsou vysvětleny i další pojmy, byť především jde o stavy vě­domí, jejich koloběh a jejich návaznost na bohyni Nuit. Žena v Horově aeonu je velmi důležitá skrze svůj cyklus. Podstatné je to, co prochází tmou – ztrácí formu. Vysvět­lení Spareovy sigilizační magie.

Fragmenty přežívajících rituálů z dob minulých ukázaly, že mrtví v Abyssu či nevědomí podstupují transformaci. Viz legenda o Osiridovi, který po rozsekání, znovu-složení a zrození Hora byl dokonalejší než předtím. Isis je silou přírody.
Egyptští kněží, ač se snažili ztělesňovat nadlidské bohy, přesto nosili rohy jakožto symbol přírody. Tím identifikovali své vědomí se zvířecím (beast) – užitím fetiše či sigi­la. Tím vstoupili do podsvětí (=Abyss) a odsud do světa vyšší dokonalosti bohů.
Tajemství tělesné proměny je skryto ve vibracích – příklady z indických mýtů (Krišna, Kusuma), příklad – slovo Kurpuram, překlad kamfor, vůně zasvěcená Šivovi, indické­mu Setovi. Dle 777 náleží 13. cestě (Velekněžka) spolu s menstruační krví, psem, lu­kem a šípem a dalšími. Karpuram souvisí foneticky mj. s rukh, vůní lunárního prou­du, jehož vehikulem je menstruační krev. Rukh značí sanskrtem líbezný a souvisí s hebrejským ruah a odvozeným indickým raka, což je menstruující dívka atd.
Krim, esence Kálí, je alchymické vyjádření pro elektromagnetické vibrace, vycházející z genitálu kněžky. Jeho symbolem je značka pro znamení Vodnáře. Vodnář je jedenác­tým znamením zvěrokruhu, což jej jasně spojuje s Nuit. V AL III/19 se píše o Stéle zjevení jako o Ohavnosti zpustošení, přičemž 19 je feminním glyfem, neboť prázdnota Nuit absorbuje celek manifestované existence čili konceptuálního myšlení.
Kálí je zobrazována se třema očima, což značí tři stavy vědomí: bdělý – solární, krea­tivní proud; snový - lunární, formativní, astrální; bezesný – hvězdný oheň, stav roz­puštění forem, prázdnota.
Probuzení Kundalini je možné recitací mantry Kálí s otevřenou myslí.
Do souvislosti je dáváno číslo 13 – číslo čarodějnic, menstruační cyklus, vyčerpání Luny. 13 je číslem návratu dokonalosti – čas zatmění (asi by mělo být toto slovo v uvozovkách – je míněn nov). 14 dní jasné a 14 dní temné Luny souvisí s menstruačním cyklem, 15. den je dnem Bohyně. Všechny cyklické děje jsou odvozeny z prvního stelárního cyklu Velké medvědice (toto téma bude v dalších knihách rozve­deno a bude důležité). Žena sama sebe obnovuje skrze cykly, čímž dochází ke sjedno­cení nebes (sever) a pekel (jih, Set).
Pět dnů je žena ukryta v temnotě – význam je vysvětlen na počátku citací z této kapi­toly. Pětka je proto ženským číslem, ba co víc – je číslem ženské dokonalosti. Pětka je ženská, šestka mužská, přesněji je to číslo sexuální aktivity. je li Nuit 5 a 6 (AL I/24), značí to, že je pannou a matkou dohromady, otci není přikládána důležitost. Jak říká Crowley, dítě je esencí matky.
Mantry – slovo bez významu je prázdné (prázdnota Nuit), má tudíž přirozenost dhar­my. Podobně jako u linií sigil, nelze za slovem rozpoznat žádnou formu. Tak obejde psychickou cenzuru a dostane se do nitra mysli. Přání musí být formulováno v obecných termínech a pak vpuštěno do podsvětí mysli.
Vědomé myšlení je založena na hmatatelné realitě, podvědomé na snu. Vědomí mohou mezi sebou komunikovat pomocí vnějších nástrojů, podvědomá pomocí rituálů, astrálních bytostí a sigil.
Každý rituál může být sigilární magií.


9. kapitola
Sabat čarodějnic a znovuzrození primární obsese


Zde se hovoří o čarodějství a jeho metodách – především o atavismech; dál je po­jednána Spareova magie, vampyrismus, sigila, techniky invokací, pozice smrti, erotokomatózní lucidita. Kapitolka mne nijak zvlášť nezaujala, vše jsem už četla jinde. Spare je populární...

Bohové se zvířecími maskami vyjadřují atavismy.
Astrální pláň je křížením dvou manifestací energií, jedné vytékající a jedné vtékající. Tyto dvě síly Crowley pojmenovává jako RHK a HPK. Když se spojí, je do těla šarla­tové ženy (nebo čarodějky) vystřelen magický proud. Díky němu čarodějka inkarnuje atavismus, kvůli němuž je sabat vykonáván. Původně byl sabat konán knězem-mágem, který při něm přijal částečně boží formu. Celebranti užívali boží formy jako míst koncentrace stejně jako se v tomto smyslu užívají sigila.
Obsese pomáhají anulovat méně důležité ideje. Extáze napomáhá rozkvětu obsesivní ideje. Každá osobnost je v hlubších úrovních zahlcena obsesemi, které jsou zahlceny před bdělým vědomím. Magie má cesty k invokování těchto obsesí: dali – paranoická kritická aktivita, Spare – oživení atavismů, Crowley – Sexuální magie napájená pravou vůlí.
Symbolické tvary obsesivních myšlenek můžou být vyvolány automatickou kresbou. Tvar může být následně izolován, sigilizován a nabit magickou silou. Jím lze oživit atavismus, může se z hlubin mysli zjevit bytost, která je v astrální pláni myšlenkovou bytostí a za jistých podmínek může být objektivně pozorována.
Všechny jevy lze v jistém smyslu interpretovat jako probuzené atavismy – vize bu­doucnosti, zoomorfní podoby bohů. Objeví-li se neobvyklé slovo opakovaně v automa­tickém psaní, může být klíčem k otevření vnitřních prostor. Bohové jsou našimi minu­lými já. Obsese se manifestují v denním životě jako racionalizované nebo ritualizované konání, které člověk nutkavě opakuje.
Bohové reprezentují kosmické síly vzdálené časem i prostorem. démoni jsou jsou ne­rozpuštěnými komplexy uvnitř psyché.
Měsíc osvětluje tmu, kočka je noční zvíře. Kočka vidí v temnotě, je zoomorfním em­blémem, jako je Luna identickým nebeským emblémem. Kočka doprovází čarodějku – tentýž symbol v pokleslé podobě. Jako Luna doprovází bohy na jejich cestě, doprovází kočka démony osobního nevědomí, elementální automata.
Invokace kulminuje v extázi.
Zamezení víry a touhy po koncepci se vše stává jednoduché a kosmické.
Vitální proud je osvobozen od nutnosti. Minulost a budoucnost ztrácí význam a přítom­nost je smysluprázdná. Představa pak existuje mimo subjekt (čas) i objekt (prostor). Obé je realizováno jako bezforemné kontinuum. Člověk uvidí strom a zrodí se myšlenka. Myšlenka je nazvána „strom“, je však iluzí, protože je separována od bezprostřední zkušenosti.
Formule Nuit reprezentuje univerzálnější typ non-konceptualismu. Bohyně se klene nad zemí a na jejím těle lze spatřit slunce, lunu a hvězdy, osvěcující zemi (mundánní vědomí). Slunce je koncentrací supervědomé mysli, luna nevědomé. Hvězdy jsou jejich dětmi. I ony se stanou slunci a lunami, každé okolo sebe vytvoří kosmos iden­tický s tím, na nímž se bohyně již klene. Každé zakoušení reality dá zrod nové hvězdě, duši v nekonečné děloze. Jejím symbolem je Horus, osvobozené vědomí.
Mezi každým vesmírným briliantem leží prostor, spánek čili smrt. To znamená prázdnotu, v níž je ukryt náš potenciál. Tento meziprostorový (inbetweeness) stav je cestou mezi extázemi. Hvězdy osvěcují temnou prázdnotu mezi manifestacemi. Mezi zářícími body existujeme jako čistá vědomí. Schopnost těla realizuje Ducha.


10. kapitola
Nu-Isis a záření Odtamtud


Tato kapitola vysvětluje různé aspekty bohyně Isis. Nakonec se zdá, že vše je Isis – nejen všechny ženské bohyně, ale vše, co existuje, je podstatou Isis; důležitý je pou­ze feminní element. Tolik Isis mne zmátlo a myslím, že jsem kapitolu nepochopila. V této knize autor velmi často někoho s někým ztotožňuje, ale není mi vždy jasné koho s kým a proč, když to před chvílí bylo jinak.

Ženy jsou spoutány lunárním proudem, dokud se nepřizpůsobí Novému aeonu. Proto jsou ženy v magických řádech v době menstruace izolovány od magické práce. Luna a lunární proud jsou nejmateriálnější projevy Nu-Isis. Luna je též vehikulem astrálního fluida z nižších regionů, které lze materializovat pomocí menstruační krve.
Kamenný trůn (nebo Místo Kamene?) je zasvěcenými označováno za transplutonickou planetu. Odsud působí nejvyšší projev Isidin. Nodens, který je bohem Hlubin (Machen, Lovecraft) stvořil nebeský trůn, odkud vládne bohyně Isis. Isis nese jeho oheň ve svém lůně.
Horus - Syn symbolizuje ztracené Slovo tj. falos, nesmrtelný princip Osiridův. V tomto aeonu Isis znovu najde tento princip a člověk bude vědomě používat formuli Láska pod vůlí k tomu, aby postoupil ve svém spirituálním vývoji.
Esoterická interpretace mýtu: Osiris je Člověk, solární princip života a světla v něm je Horus (nesmrtelnost). Isis je žena. Lunárním principem smrti a rozpadu v ní je Set. Set zabíjí Hora (?), dojde ke zmatení Věků a tím je Horův princip zneuctěn. Isis hledá tento princip v podobě Osiridova falu, najde ho a Horus může zabít Seta, čímž je obnovena přirozenost Věků.
Vykupitelem světla je Horus, který je vzkříšeným Kristem, původním Osiridem, který si je vědom své nesmrtelné přirozenosti podobně jako člověk, který již není zotročen démonickými silami lunárního proudu, které Isis periodicky ztělesňuje. Hoor-paar-Kraat je dítě a Ra-Hoor-Khuit je silnější starší bratr.
Síla falu ale pochází z jiného, vnějšího zdroje. V případě síly sluneční jde o odraz ze Síria, hvězdy Setovy. Energie proudící skrze Slunce je známa pod jménem Horus. Podobně jako nižší Isis má dva aspekty, venušinský a lunární, jsou dva aspekty i zde – lunární aspekt, který je znám jako Hoor-paar-Kraat (HPK), označuje odejmutí energie uvnitř kvintesence předcházející její projekci skrze formuli Ra-Hoor-Khuit (RHK). For­mule HPK značí mágovu tichou koncentraci na jediný bod. mág intonuje boží jméno a tím vytváří tlak v astrálním světle. Následuje formule RHK, kdy energie ozařuje před­stavu a víří v astrále.
V tomto smyslu následuje formule RHK formuli HPK. RHK je pánem aeonu, bohem války a pomsty, mstícím smrt svého otce Osirida. Znamení Horovo (znamení Vstupují­cího) naznačuje roztržení závoje Isidina. I formule HPK je jasně naznačena svou gesturou.
Pozemská Isis uplatňuje svůj vliv skrze Lunu. Makrokosmicky je Luna srdcem noci, mikrokosmicky je tyfonskou fází lunárního cyklu ženy. Adept si je vědom subtilní esence, která se zde nachází, a která pramení z nebeské Isis, Nu-Isis, Paní hvězd. Vy­zařuje z transplutonické oblasti a souvisí s 15. kalou. Měsíční paprsky rudnou krví Tyfona (Typhoon) a Seta, kdežto hvězdy rudě září skrytou martickou vibrací, které hoří uvnitř Neptunu.
Horus je dítětem Nuit, Set je dítětem lunárního proudu. Podobně Kain je synem Ada­ma a Lilit a Abel (Baal) synem Adama a Evy. Mars je silovým aspektem bohyně, jako Luna aspektem odrazným. Jeden plodí sílu a oheň, druhý fantómy kouzel.
Lunární a venušinský aspekt pozemské Isis jsou nerozlučně spojeny. Trůn (Seat) je Set, podpora. Transplutonická Isis naznačuje, v tomto aeonu člověk dosáhne transkosmických regionů. Mars-Horus v sobě obsahuje plamen Vulkánu, který barví matku do rumělkova – a to je barva Babalon. Babalon je aspektem nižší Isis v sobě nemá příměs venušinského nebo Nu-Isidina elementu, kromě martického plamene Vulkánu, který ji spojuje s Nuit. Je čistou sexuální energií a musí uskutečnit spojení Babalon-Zvíře (Bestie).
Nuit má dva aspekty: Isis a Neftys, nebeský a pozemský. Isis je inkreativní (neexis­tuje překlad, je to neologismus: chápu jako tvoření dovnitř) a Neftys je exkreativní formulí zrození. Isis je znamením Panny, Neftys je Rybami. Yod je tajným séměm Pan­ny, zatímco qof značí iluzi Ryb. Maat – Váha je formou nebeské Isis, stojí mezi Rybami a Pannou a symbolizuje lunární síly, které našly možnost vtělit se do fantómů nižší ast­rální pláně, které brzdí spirituální vývoj člověka.
Astrologická značka Panny značí stočeného hada, který tvoří dovnitř, značka Ryb je otevřeným kruhem dvou lunárních oblouků. Proto platí „mé kadidlo je z vonných dřev & pryskyřic; a není v něm žádné krve: neboť mé vlasy jsou Stromy věčnosti“. (AL I/59). Podobně verš AL I/60 popisuje transputonickou Isis jako zdroj vůní nebo hvězdného světla, který neobsahuje žádnou krev, protože krev je exkreativním mate­rializačním agens.
Formule Ryb označuje starý aeon, který se manifestoval skrze lunární krev. Nyní se žena stává aktivní, není jí přirozený venušinský a lunární pasivní typ energie. Jejím úkolem není jen rodit děti. Uvědomuje si svou svobodu.
V nejvyšší intra-kosmické reflexi je Isis Saturnem. Saturn umožňuje přechod mezi lunárním proudem manifestovaným Venuší a martickým proudem manifestovaným Neptunem. AL III/11: Když přede mne předstupuje žena, budiž opásána mečem. Žena vede iniciační systém Nového aeonu. Její kněží nejsou důležití, protože Hadit jako střed kruhu není vnímatelný. Žena dosáhne svého nitra bez vnější mužské pomoci, jak bylo nutno doposud. had a holubice z AL I/57 také hovoří o proměně lunárního proudu (had) v Isidin (holubice). Hé značí 5, což je číslo Marsu, ale náleží kartě Nuit.
Nodens je iniciované podvědomím Adepta. Pluto je syn Saturna, Velké matky, a bratr Neptuna a Jupitera. Uran je ve vztahu k Saturnu přenašečem sil tohoto proudu se speciální vazbou k Nu-Isis. Pluto shrnuje čtyřnásobný koncept Velkého kosmického proudu:
Jupiter – dvojjediný rodič bohů, Saturn – Matka bohů, Uran – tajné sémě síly manifes­tující se skrze Matku jako nižší silová zóna Slunce-Země přinášející poselství Nu-Isis proudu. Neptun – kalich feminních sil a Pluto, strážce vnějšího prostoru, který má mužskou i ženskou přirozenost.
Hadit má 3 formy – okřídlený glóbus, Ankh-af-na Khonsu a falos )reprezentovaný ibiso­hlavou holí).
Druhy magie – Zemská/ materializační, lunární/ čarodějnictví, merkuriální/ telepatie+elektromagnetické záření, venušinská/ lásky, martická/ energie, solární/magie vě­domí, jupiterská/ kontrola+uzavření, saturnská/změna+smrt, uranská/ pravá vůle, neptunská/snová kontrola. plutonská není lidstvu známa, ale souvisí s proudem Nu-Isis. Pluto je psem panenské lovkyně. Poznáním závoje, který halí ducha, je poznán i duch sám.
Ankh-af-na-Khonsu je oživujícím principem Luny, je Skrytým bohem, sluncem v hlubi­nách temnot.


11. kapitola
Život na druhé straně času


Kapitola se nejdřív zabývá elixírem mládí a nesmrtelnosti. Pak autor protiřečí svému tvrzení (10. kapitola) o osvobození ženy a její osobní hodnotě, když tvrdí, že muž si má vybírat ze skupin mnoha od raného věku speciálně trénovaných žen pro sex-ma­gické rituály; přitom se odvolává na indickou tradici, v níž tomu tak odedávna bylo. Přiznává, že AC nikdy podobný postoj nesdílel. Až do konce kapitoly se zabývá rozdíly mezi aeony, posuny vědomí, srovnáváním aeonů. Někdy má výklad až budovatelský tón. Úplný konec kapitoly vychvaluje liber Oz jako text srozumitelný i prostým lidem – Crowleyovým nedostatkem bylo jeho přílišné vědění a neochota cokoliv po lopatě vy­světlit.

Ve výkladu k AL II/37 říká: Dílo hole je dílem falu; dílo meče je dílem yoni. Symbolika hole je evidentní, symbolika meče je obskurní a potřebuje výklad. Jakožto nástroj boje má meč obvykle mužské konotace. Na stromě života souvisí se sefirou Geburah. Rané meče měly tvar srpku a sekalo se jimi napůl. Původní symbolismus souvisí se stehnem nebo kyčlí, které jsou fyziologickým emblémem Matky, které také dělí vedví, když reprodukuje sama sebe. Rozdělení je přirozeností Nuit (AL I/29). (…) Tvar srp(k)u souvisí s planetou Saturn (která je v celé knize chápána jako Velká Matka), s tvarem jejího symbolu a s tvarem číslice 5.
Pozoruhodný je výklad cyklického, přesněji spirálního, vývoje: Svátostí Isidina aeonu byla krev (AL III/24), svátostí Horova aeonu je sperma. Mezi nimi leží aeon Osiridův, jemuž byla svátostí smrt. Lépe lze toto vysvětlit termíny hindu: Chaos, předvěký stu­peň evoluce, byl srovnatelný se snovým stavem, nehmotným stavem kosmu před Pá­dem, kdy zatuhnul do statické formy. Hluboký a bezesný spánek lze srovnat se spánkem smrti, spánkem Šiloam a spánkem Osirida v amenti, čili Heru-khent-an-maa­ti, který pak vyšel během dne v bdělém stavu vědomí. (…) Proces má spirální podobu. Chaos znovu vstupuje a identifikuje trpasličího boha Hoor-paar-Kraata s původní před­stavou Chaosu (Zvíře) a reflektuje to, co Crowley označil jako znovuobjevení Sumer­ské tradice.
Crowley definuje energii jako posvátnou pohnutku události. Jakýkoli čin záměrně provedený se stává rituálem. Sjednocení Nuit a Hadita je podmínkou každé události. Při záměrném činu dochází ke sjednocení Nuit (čas) s Haditem (prostor) a jejich sply­nutím se v radosti (Lust) uvolní mnoho energie. Velké shluky spojených událostí jsou zvány „bohové“. Bůh je, technicky vzato, zásobníkem obrovské energie. (Energie je dál ztotožněna s vědomím). Dojde-li k nahromadění sérií činů, vykonaných pod vůlí, zrodí se bůh. Člověk, jednající pod vůlí, se stávám Panem (Pan=vše), protože jeho Vědomí roste. Jeho vědomí obsáhne celé Universum. Crowley identifikuje individuální bod nazírání (Hadit) s Keter. Když se člověk stanem Panem, rozplyne se v Nuit.
Vesmír neexistuje, ale nastává. Vše je v pohybu. Shaitan-Aiwaz, starosumerský bůh, byl v pozdějších dobách neiniciovanými chápán jako ztělesnění zla, protože rozkládal individuální statické ego. Aiwaz deklaruje sebe sama jako duši pouště – pouští je mí­něna oblast okolo Abyssu, kterou kříží cesta gimel.
AL=bůh=self, LA=ne=nezištnost (selflessness). Tak je ztotožněno já a ne-já.Slovníček

Abrahadabra
Formule Velkého díla. Abra je solární forma Amen, skrytého boha. Amen byl obdobím Sebek-Ra, Seta v drakoniánském kultu ve st. Egyptě. Byl to právě tento kult, který znovuoživil Ankh-af-na Khonsu v průběhu 26. dynastie. Had je chaldejské jméno pro Set-Šajtan. Abrahadabra je formulí jeho magick.

Adam
Forma Baal

Abuldiz
Extraterestriální entita, s níž Crowley komunikoval 1911 pomocí Šarlatové ženy Virakam.

Adikalika
Prvotní (adi) černá (kali) bohyně (ka). Bohyně jako noc časů, pralaya. Ka jako K, ženský plodivý orgán.

Aišakti
Prvotní síla.

Adonai
Forma Adoneus, pán Pekel, tj. Abyssu.

Aethyr
Termín užitý dr. Dee a oživený Crowleyem. Tímto slovem se popisují příbytky andělů, čili non-terestrálních bytostí.

Ain
Nicota. Prázdnota za Keter,

Adžňa-čakra
Trůn vůle. Její důležitost se zvyšuje, když jí dosáhne Kundalini. Je nazývána třetím okem.

AL
V překladu značí Ten, což je označení pro Boha, Velkého, Všemocného.

Amenta
Skrytá země, amen-ta. Peklo, podsvětí, říše mrtvých, Podvědomí obsahující zapomenutá já.

Anubis
Bůh se psí nebo šakalí hlavou, průvodce mrtvých do amenti.

Apep
Hadí nebo dračí podoba sil noci.

Vodnář
11. znamení zvěrokruhu, ovládané Saturnem, Setem. Polarizace dvojčecího proudu magické energie. Její dvě síly jsou vyjádřeny dvěma vlnovkami.

Šípová hvězda
Šíp je glyfem Nuit, té která vystřeluje, jakožto Síria, Sothis, hvězdy Setovy.

Bacchus Dipheus
Dvojpřirozená forma Baccha, spíše bisexuální než androgynní.

Bhaga
Ženský plodivý orgán

Bija
Kořen nebo sémě

Čerň
Barva atributovaná pohlavnosti. viz ->Khem.

Chaaya
Stín nebo dvojník. V magickém smyslu odraz světla při povstávání Hadí síly.

Čandrakala
Nejvyšší esence nebo paprsek Luny.

Dakshina Marg
Dakshina = pravá, marg = cesta. Dakshina znamená jih, takže Dakshina marg je Cesta Slunce jako Vama marg je Cesta Luny, Cesta levé ruky.

Drakoniánský, Dračí kult
Setův kult, jehož vehikulem je Psí hvězda, Sirius. Se svou matkou Isis, reprezentovanou sedmi hvězdami Velké medvědice, je Set osmou hvězdou a je prvním mužským božstvem, které kdy bylo uctíváno. Já jsem jednička v osmě – AL I/15.

Elixir Rubeus
Menstruační krev, lunární šťáva, lunární proud manifestovaný periodicky šarlatovou ženou.

Electrum magicum
Sedm posvátných planetárních kovů.

Velké dílo
Sjednocení 5 a 6, čili sjednocení polarit. Tím je člověku umožněno dosáhnout kosmického vědomí.

Had
Chaldejská forma Seta.

Svatý anděl strážce
Individualizovaná jiskra božství, která je skrytým bohem každého člověka. Skrze Svatého anděla strážce je vědomí člověka spojeno s kosmickým vědomím.

Ipissimus
Totéž co átman. Sférou Ipissima je Keter.

Kala(s)
Tantrický výraz pro vůni, čas, hvězdu, esenci, mast atd. Je zdrojem Kálí, bohyně času. Odsud slovo kalendář. V tantře se slůvko používá pro označení vaginálích vibrací při kruhovém rituálu Kaula.

Kaula
Kruh. Magická čakra či silová zóna vytvořená uctívači Kálí, generující magickou energii. Koula či Kala kruh je ve specifickém významu yoni bohyně Kálí, místo květin, vůní a vitálních esencí užívaných při rituálu.

Krim
Bijamantra bohyně Kálí. Koncentrace na Krm produkuje Krím.

Laštal
Základní formule Nového aeonu. LA, Nuit spojená s AL, Haditem prostřednictvím ŠT, Setovým (Š = oheň, T = had).

Marma
Setkání tří linií na diagramu známém jako Šrí čakra označuje silovou zónu v jemnohmotném těle člověka.

Om
Bijamantra čili základní vibrace tvoření. V přesném přepisu je to AUM – tři písmena značí tři stavy vědomí.

Ra-Hoor-Khuit
Egyptský bůh Herakhaty, Pán východního horizontu, Hoor z Východu. Ustanovuje projekce energie, která nechá zrodit dítě, skřítka nebo poupě v lůně Nuit, dítě, které se objeví jako Horus.

Sept
Sirius. Také jméno primární bohyně sedmi hvězd, která dala život Setovi, jiným jménem Sevekh.

Satan, Shaitan, Šajtan
Bůh uctívaný Jezídy z dolní Mezopotámie, kteří byli prastarým zdrojem sumerské tradice. Biblická verze Satana je degradací původního významu této síly. Je znovuoživen v Crowleyově učení.

Shona Kala
Červena kala, jedna ze tří, formujících Trikona kalas.

Trikona
Trojúhelníkový symbol yoni bohyně, obrácený trojúhelník muladháry, příbytku spícího Ohnivého hada. Nejvyšší sílová zóna bohyně.

Šrí čakra
Nejvyšší bohyně, dévi a Šakti, Síla a Světlo, v lineární podobě. Sestává z různě propletených, nahoru či dolů obrácených trojúhelníků.

Turiya
Tři stavy vědomí jagart (bdění), swapna (snění) a sušupti (bezesný spánek) mají turyia jako svoje substratum. Proto je zván čtvrtým stavem. Ve skutečnosti se jedná o jediný stav vědomí, a to je Turiya. Ostatní stavy jsou iluzí.

Tyfon
Feminí forma Seta.

Ur-hekau
Tzv. nejmocnější z kouzelníků. Velká magická síla dávných Egypťanů. Magický nástroj regenerace, užívaný při ceremonii Otevírání úst. Má tvar hada s beraními rohy. Beran je symbol kreativní síly,, had reprezentuje lunární proud. Společně utvářejí formuli regenerace a vzkříšení. Beran, Amen, je titul Sobekův čili Setův, Dračího boha tyfoniánů.

Vama Marg
Vama znamená žena, výkal, levá strana. Cesta levé ruky.

Veever
Voodoo ekvivalent jantry.

Viparita Karani
Obrácení smyslů.

Zeus Arrhenothelus
Hermafroditní forma stvořitele, Dia, Jupitera. Otcomatka, dvojjediný rodič bohů.

 
listopad - prosinec 2008


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz