Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Liber Tzaddi

Aleister Crowley

LIBER TZADDI
vel

Hamus Hermeticum
SVB FIGVRA XC

A.·. A.·. Publication in Class A.
Imprimatur:
N. Fra A.·. A.·.

0. In the name of the Lord of Initiation, Amen.

1. I fly and I alight as an hawk: of mother-of-emerald are my mighty-sweeping wings.

2. I swoop down upon the black earth; and it gladdens into green at my coming.

3. Children of Earth! rejoice! rejoice exceedingly; for your salvation is at hand.

4. The end of sorrow is come; I will ravish you away into mine unutterable joy.

5. I will kiss you, and bring you to the bridal: I will spread a feast before you in the house of happiness.

6. I am not come to rebuke you, or to enslave you.

7. I bid you not turn from your voluptuous ways, from your idleness, from your follies.

8. But I bring you joy to your pleasure, peace to your languor, wisdom to your folly.

9. All that ye do is right, if so be that ye enjoy it.


10. I am come against sorrow, against weariness, against them that seek to enslave you.

11. I pour you lustral wine, that giveth you delight both at the sunset and the dawn.

12. Come with me, and I will give you all that is desirable upon the earth.

13. Because I give you that of which Earth and its joys are but as shadows.

14. They flee away, but my joy abideth even unto the end.

15. I have hidden myself beneath a mask: I am a black and terrible God.

16. With courage conquering fear shall ye approach me: ye shall lay down your heads upon mine altar, expecting the sweep of the sword.

17. But the first kiss of love shall be radiant on your lips; and all my darkness and terror shall turn to light and joy.


18. Only those who fear shall fail. Those who have bent their backs to the yoke of slavery until they can no longer stand upright; them will I despise.

19. But you who have defied the law; you who have conquered by subtlety or force; you will I take unto me, even I will take you unto me.

20. I ask you to sacrifice nothing at mine altar; I am the God who giveth all.

21. Light, Life, Love; Force, Fantasy, Fire; these do I bring you: mine hands are full of these.

22. There is joy in the setting-out; there is joy in the journey; there is joy in the goal.

23. Only if ye are sorrowful, or weary, or angry, or discomforted; then ye may know that ye have lost the golden thread, the thread wherewith I guide you to the heart of the groves of Eleusis.

24. My disciples are proud and beautiful; they are strong and swift; they rule their way like mighty conquerors.

25. The weak, the timid, the imperfect, the cowardly, the poor, the tearful --- these are mine enemies, and I am come to destroy them.

26. This also is compassion: an end to the sickness of earth. A rooting-out of the weeds: a watering of the flowers.

27. O my children, ye are more beautiful than the flowers: ye must not fade in your season.

28. I love you; I would sprinkle you with the divine dew of immortality.

29. This immortality is no vain hope beyond the grave: I offer you the certain consciousness of bliss.

30. I offer it at once, on earth; before an hour hath struck upon the bell, ye shall be with Me in the Abodes that are beyond Decay.

31. Also I give you power earthly and joy earthly; wealth, and health, and length of days. Adoration and love shall cling to your feet, and twine around your heart.

32. Only your mouths shall drink of a delicious wine --- the wine of Iacchus; they shall reach ever to the heavenly kiss of the Beautiful God.

33. I reveal unto you a great mystery. Ye stand between the abyss of height and the abyss of depth.

34. In either awaits you a Companion; and that Companion is Yourself.

35. Ye can have no other Companion.

36. Many have arisen, being wise. They have said "Seek out the glittering Image in the place ever golden, and unite yourselves with It."

37. Many have arisen, being foolish. They have said, "Stoop down unto the darkly splendid world, and be wedded to that Blind Creature of the Slime."

38. I who am beyond Wisdom and Folly, arise and say unto you: achieve both weddings! Unite yourselves with both!

39. Beware, beware, I say, lest ye seek after the one and lose the other!

40. My adepts stand upright; their head above the heavens, their feet below the hells.

41. But since one is naturally attracted to the Angel, another to the Demon, let the first strengthen the lower link, the last attach more firmly to the higher.

42. Thus shall equilibrium become perfect. I will aid my disciples; as fast as they acquire this balanced power and joy so faster will I push them.

43. They shall in their turn speak from this Invisible Throne; their words shall illumine the worlds.

44. They shall be masters of majesty and might; they shall be beautiful and joyous; they shall be clothed with victory and splendour; they shall stand upon the firm foundation; the kingdom shall be theirs; yea, the kingdom shall be theirs.

In the name of the Lord of Initiation. Amen.
0. Ve jménu Pána zasvěcení, amen.

1. Letím a snáším se jako sokol: ze smaragdu jsou má mocně tlukoucí křídla.

2. Střemhlav se vrhám na černou zem; a ona se zelená, když přicházím.

3. Děti Země! radujte se! Plesejte převelice; neboť spása vaše je na dosah.

4. Blíží se konec žalu; unesu vás do své nevýslovné radosti.

5. Políbím vás, přivedu vás ke svatebnímu obřadu: vystrojím vám hostinu v domě štěstí.

6. Nepřicházím, abych vás káral nebo zotročil.

7. Nežádám, abyste opouštěli své cesty rozkoše, svou zahálku, své bláznovství.

8. Však přivádím radost do vaší rozkoše, mír vaší zahálce, moudrost vašemu bláznovství.

9. Všechno, co děláte, je správné. Je-li tomu tak, těšte se z toho.

10. Přicházím proti strastem, proti únavě, proti těm, kdož si vás chtějí podrobit.

11. Vylévám na vás víno, které vás očistí a dá vám rozkoš při západu slunce i při úsvitu.

12. Pojďte se mnou a dám vám vše, co si na zemi můžete přát.

13. Neboť dám vám to, proti čemu jsou Země a její radosti jako stíny.

14. Ty pominou, ale má radost zůstane až do konce.

15. Skryl jsem se za maskou: jsem černý a strašlivý Bůh.


16. S odvahou, která nad strachem vítězí, se mi přiblížíte: hlavu položíte na můj oltář, očekávajíce dopadení meče.


17. Však první polibek lásky bude světlem na vašich rtech; a všechna má temnota a hrůza se promění v světlo a radost.

18. Jenom ti, kdož mají strach, neuspějí. Ti, kdo ohýbají záda pod jařmem otroctví a pak už se nemohou ani narovnat; těmi pohrdám.

19. Však vás, kdož jste vzdorovali zákonu; vás, kdož jste dobývali jemností nebo silou; vás vezmu k sobě, arci vás vezmu k sobě.

20. Nežádám oběti na můj oltář; já jsem Bůh, který dává vše.

21. Světlo, život, láska; síla, obrazivost, oheň; to vám přináším: mé ruce jsou jich plny.

22. Je radost v počátku; je radost na cestě; je radost v cíli.

23. Jenom jste-li plni smutku, nebo únavy, nebo hněvu či bezútěšnosti; pak poznáte, že jste ztratili zlatou nit, onu nit, s níž vás vedu do srdce hájů Eleusínských.


24. Mí žáci jsou pyšní a krásní; jsou silní a hbití; vládnou jako mocní dobyvatelé.

25. Slabí, poddajní, nedokonalí, zbabělí, bídní, uplakaní - to jsou mí nepřátelé a ty přicházím zničit.


26. Toto je také soucit: konec nemocem země. Vyplevelení: zalévání květin.


27. O mé děti, jste krásnější než květiny: nesmíte zvadnout za svého života běhu.

28. Miluji vás; chci na vás stříknout božskou rosu nesmrtelnosti.

29. Tato nesmrtelnost není zbytečnou nadějí ze záhrobí: nabízím vám jistotu poznání blaženosti.

30. Nabízím ji ihned, na zemi; než na zvon bude odbita hodina, budete se Mnou meškat Tam mimo všechen Úpadek.

31. Dám vám také moc země a radost země; bohatství a zdraví a plnost dní. Uctívání a láska ulpí na vašich nohou a ovinou se vám okolo srdce.

32. Jen vaše ústa mohou pít jemné víno - víno Iacchovo; navždy jim bude patřit nebeský polibek tohoto Překrásného Boha.

33. Zjevuji vám veliké mystérium. Stojíte mezi propastí Výšin a propastí Hlubin.

34. Tam i tam vás čeká průvodce; každý sám je svým průvodcem.

35. Nemáte jiného průvodce.

36. Mnozí povstali, kdož byli moudří. Říkali: "Najděte pableksující Obraz na místě ze samého zlata a sjednoťte se s ním."

37. Mnozí povstali, kdož byli pošetilí. Říkali: "Sestupte do temně skvoucího světa a pojměte za ženu tu Slepou Slizovitou Potvoru!"

38. Já, který jsem nad moudrostí i bláznovstvím, vstávám a říkám vám: dopřejte si obou sňatků! Spojte se s obojím!

39. Vari, vari, říkám, abyste se za jedním nehnali a druhé neztratili!

40. Mí adepti stojí zpříma; hlavy nad nebesy, chodidla pod hlubinami pekel.

41. Poněvadž však je jedno přirozeně přitahováno k Andělu a druhé k Démonu, ať první posílí spodní spojení, to druhé přimkne pevněji k vyššímu.

42. Tak bude rovnováha dokonalá. Pomohu svým žákům; jakmile nabudou této vyvážené síly a radosti, pomohu jim dále.

43. Budou při svém obrácení promlouvat z Neviditelného trůnu; jejich slova ozáří světy.

44. Stanou se pány vznešenosti a moci; budou krásní a radostní; budou oděni vítězstvím a slávou; budou stát na pevném základě; království bude jejich; arci, království bude jejich.


Ve jménu Pána zasvěcení. Amen.

 
Překlad soror Chiah © M.O.Th. 2007


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz