Thelema - Magick na Magick.cz
 Magick na Magick.cz

          Sborník pro duchovní vědu, hermetismus a thelemickou magii.

        Motto:
        Čím více všichni mluví, tím méně se slyšíme. A tím vzácnější je slovo, které tvoří víc než jenom sebe.


        Pravidelné rubriky:

*Thelemick & Magick *Svatá magie Abramelina mága
*Překlady, bilingvní příspěvky *Teoretické koncepty, religionistika *Obskurní beletrie
Svatá magie Abramelina mága

Abramelinova magie existuje v několika verzích, které se od sebe liší. Rozdíl není tak veliký, pokud je čtenář chápavým mágem a tuší, kde v průbehu let opisovatelé něco přidali a kde chybně pochopili kontext. Knihu Abramelinovy magie zpopularizoval S.L.McGregor Mathers, zakladatel magického řádu Golden Down, který text v devadesátých letech 19. století náhodně objevil a následně přeložil z francouzštiny. Bez jeho přispění by možná byla Abramelinova magie strčena do stejné přihrádky s dalšími psoudonáboženskými magickými texty, literárními neobvyklostmi a dalším literárním harampádím. Mathers, který měl po několik let značný vliv nejen na členy řádu, ale potažmo i na širší kulturní dění, seznámil se spisem lidi ze svého okruhu. Traduje se, že po pokusu rituál vykonat byli evokatéři stiženi různými druhy neštěstí, a to mnohdy ve velmi vážné míře. Od Matherse získal návod k evokaci i Crowley, který barvitě popisuje bezprostřední i další dění spojené s evokací ve své Hagiographii.

V moderní době je rozšířené tvrzení, že magickými čtverci, které text obsahuje, se nesmí manipulovat, nelze je opisovat a málem ani prohlížet, jinak opovážlivce stihne katastrofa. Mohu oponovat, že se čtverci zacházelo, opisovalo je a přemýšlelo nad nimi několik osob, ale nestalo se nic hrozného. Nechci ale tvrdit, že se nestalo vůbec nic a že práce s textem neměla žádný vliv. Taktéž se nedomnívám, že ke čtvercům existuje nějaká supertajná výkladová kniha s údajným názvem Stříbrná magie. Je to sice pěkný námět na další díl dobrodružství agentů FBI Muldera a Scullyové, ale z historického hlediska zní taková domněnka značně nelogicky - kdo nevíte proč, projděte si pár publikací o historii. A zaručeně není žádná Stříbrná magie uložena v depozitářích Univerzitní knihovny v Brně, kterou autorka těchto řádků jakožto bývalý její zaměstnanec důvěrně zná, včetně starotisků a Malleus Maleficarum ze 14. století.

Abramelinovu magii budeme nadále připravovat ke knižnímu vydání. To bude obsahovat srovnání rozdílů mezi různými verzemi, historické souvislosti, komentáře magické a možná i něco dalšího. Záleží na tom, kolik nám Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon dovolí. Zatím se všemožně brání tomu, aby bylo cokoliv o sférách jejich vlivu vyjeveno na světlo.
Některé části komentářů budou postupně přibývat i sem. Máte-li zajímavý poznatek, můžete jej sem doplnit. Pokud zde nebudou ihned uvedeny všechny magické kvadranty, čili evokační pečeti, je to technickými důvody a postupně budou přibývat.
Text si budete moci stáhnout jako pdf. Mějte na paměti, že překlad je autorské dílo a budeme se všichni (i Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon) moc zlobit, když neuvedete zdroj.

Překlad byl pořízen pro účely soukromého studia v říjnu roku 1997 u příležitosti 50. výročí smrti Mistra Theriona a veřejnosti jej předkládáme při příležitosti stého výročí přijetí Liber AL vel Legis, které uctíme 8., 9. a 10. dubna 2004.

Posvátná magie Abra-melina mága


Podání Abrahama von Worms
podle hebrejského textu z roku 1458

Přeložila ing. Eva Gáplovská & Zuzana Antares, Brno 1997

Výchozím textem bylo vydání z roku 1957, Verlag Richard Schikowski, Berlin

První kniha Svaté Magie,

kterou zbožný Hebrejec svému synovi věnoval a zanechal ji jako testament; ve které popisuje své cesty a co se dozvěděl při horlivých pátráních; též jaké je svaté poslání a využití magie; společně s jeho naléhavým varováním před magií zla.
Toto je kniha pravdivých praktik starobylého umění magie, které jsem se já, Abraham, syn Simonisův, z pokolení židovského, naučil od svého otce Simona a dalších důvěryhodných vzdělaných lidí, a skrze něž jsem vykonal veliké a nádherné věci, a které jsem skutečně a pravdivě objevil. Toto dílo jsem vložil na papír a chránil jako vzácný poklad, zanechav je pouze jako upřímnou otcovskou vzpomínku svému nejmladšímu synu Lamechovi, aby - stejně jako jeho starší bratr, který ode mne přijal tradice svaté kabbalah - uviděl, a mohl uvážit a učinit všemožné divy, které Bůh přenechal ve své dobrotě k vykonávání lidem.


První kapitola

Lamechu, můj synu! Z jakých důvodů jsem napsal tuto knihu a jako zvláštní poklad ji označil, poznáš snadno z jejího názvu a popisu. Svatá Magie je prostá, čistá a jasná, a pravda je pravdou a zůstane pravdou navždy. Budeš-li následovat a s důvěrou provádět, co zde pravím a prohlašuji, a spokojíš-li se s prostotou a budeš-li zbožný a bázně Boží hledět, povede se ti dobře a dosáhneš více, než si dovedeš představit a než já mohu vyjmenovat. Věř tomu pevně. Svatý, veliký a nádherný Bůh nedává všem milost pochopit, zkoumat a rozumět nejhlubším tajemstvím, vysoké moci a síle kabbalah, té ušlechtilé míze božských zákonů. Proto se má každý spokojit a být srozuměn s tím, co mu bylo od Boha dáno. Protože kdokoliv by se opovážil vyvyšovat nad božskou a svatou vůli, bez jakýchkoli pochybností, tentýž bude příslušně potrestán za svoji povýšenost, stejně jako se stalo s Luciferem a jeho prokletou sebrankou.
Proto, dítě moje, buď dobrý a jednej opatrně a předvídavě. Vezmi si tedy k srdci co ti říkám, rozuměj mi správně a vryj si do duše a do mysli, co tě chci naučit. A když převezmeš učení mé knihy, objevíš při díle, že ti ta největší tajemství předávám po kouscích - jako kaši dítěti - a ty budeš postupně, den ze dne, hodinu z hodiny, jakož i roky, rozum svůj a předvídavost zvyšovat a nabírat. Budou ti pomáhat moudří mistři a věrní lidé; také Bůh ti dá svého Svatého Anděla ku pomoci, protože žádný člověk se nerodí hned mistrem, ale naopak, všichni do jednoho jsme spleteni s chátrou temnot, pročež musíme nutně následovat věrné učení a jednání a o vyjití z kalného vězení slepoty mnohou námahou a velkým nebezpečím a starostmi se přičinit, jako jsem já a všichni ostatní to prožili, jak poznáš podrobně v následujících kapitolách.


Kapitola druhá

Nyní musíš vědět, nejmilejší synu, že toto umění se nezrodilo v mé hlavě, a že jsem je ze svého rozumu nevysál, ale že jsem se musel učit; způsob a postup brzy uslyšíš.
Skutečnost je taková, že můj otec krátce před svojí nemocí, na kterou zemřel, převzal něco od svých rodičů a předků a - jakmile to bylo možné - mi to odhalil a vyjevil. Ale tentokrát mi nebyla ještě dána ona milost od Boha, abych tolik záhad mohl pochopit a rozumět jim, jakkoli bych chtěl. Mému milému otci stačilo co převzal od svých předchůdců jako tajný poklad, a nepřemýšlel dále o pravém umění magie. Když mi můj otec zemřel a byl pochován k otcům, bylo mi právě dvacet let. Začal jsem záhady Boha rozpoznávat a následovat a měl jsem tím větší chuť je rozluštit, ale nebyl jsem s to vlastními silami, vůlí a rozumem dosáhnout cíle. Mezitím jsem se dozvěděl o jednom rabínovi, o kterém se říkalo, že ovládá božskou a magickou moudrost a bydlí v Mohuči. Proto jsem se brzy vypravil na cestu do Mohuče, hledal jsem a našel toho muže a tu moudrost se od něho naučil. Ale tento dobrý muž nedostal sám ještě od boha tu milost a dar něčeho dokonalého a trvanlivého objevit. Neboť ve chvíli, kdy se zcela rozhodl, že mne bude moci vyučovat vlastní arkána a záhady svaté magie, nebyla v jeho vědění žádná trvalá věc, založená na kabbalah, leč byla to pouze pokoutní kouzla plná víry pohanů, pouhého modlářství a mýtů. Některé pocházely od Egypťanů - to byly obrazce, některé od Peršanů - to byly byliny, některé od Arabů - to byly hvězdy a konstelace. Myslí ovládl směs různých bezvěreckých názorů tohoto a tamtoho lidu a národa. Těmito názory zaslepen věnoval se nicotným věcem, o kterých mínil, že pocházejí ze síly pravé magie a nevěnoval pozornost žádné jiné moudrosti.
Já jsem zůstal také v tomto zaslepeném omylu tak dlouho, než jsem se po deseti letech setkal v Egyptě s moudrým Abramelinem, který mě opět přivedl na správnou cestu, jak bude později ukázáno. Neboť nemohl jsem nikde jinde najít více učenosti, moudrosti a informací, než u tohoto svatého otce Abramelina. Ale té největší milosti se mi dostalo od Otce všeho milosrdenství. Od tohoto velkého Boha jsem byl z času na čas posílen, můj rozum se otevřel a oči mi přecházely, že jsem mohl Božskou Moudrost a rozum vidět a pozorovat, čím déle tím více pronikat do starých tajemství a jejich hloubky, a z nich později získat znalosti o svatých a dobrých andělech a duších, ještě později s nimi vejít v přátelství a konverzaci a zlé ovládnout a zdolat. Tímto způsobem a cestou, jak již řečeno, jsem se naučil a přijal od Boha všemohoucího prostřednictvím Abramelina pravou a nefalšovanou magii jeho svatých andělů.


Třetí kapitola

V této kapitole chci krátce vyprávět o místech a zemích, kterými jsem cestoval, pouze abych se něco dobrého naučil a chci o tom dát zprávu pro případ, že ti to poslouží jako vodítko, abys svoje mládí netrávil v zajetí pomíjivých věcí nebo zalezlý za kamny. Také musíš vědět, že po smrti svého otce, když jsem se svými bratry a sestrami vyrovnal, předsevzal jsem si poznat a prohlédnout si to jediné, co otec zanechal zapečetěno a určil pro mne. Ale necítil jsem se schopen vlastními silami něco vykonat. Začal jsem tedy své hospodářství a obchod opouštět, abych mohl, kdykoli to bylo možné, co nejpilněji studovat. Hospodářství jsem předal matce a sourozencům a vydal jsem se z Wormsu do Mohuče ke starému rabínovi jménem Moses v očekávání - jak mi jeho jméno dávalo naději - najít u něj to, co jsem hledal. Ale jak jsem již vypověděl, nebyl v tom žádný základ pravé Božské moudrosti. Strávil jem tedy čtyři roky pouze jako ztrátu času, bez jediného úspěchu, ale byl jsem přesvědčen, že jsem se vše naučil a konečně jsem hotov. Tehdy jsem se seznámil se Samuelem von Tautschart, Čechem, který měl jednání a mravy zbožného muže a Žida. Spřátelili jsme se natolik, že mi řekl o svém rozhodnutí cestovat do Konstantinopole a odtud do zaslíbené země, aby navštívil místa, ve kterých žili naši milovaní předkové a odkud jsme my nyní skrze naše hloupé chyby žalostně zapuzeni a vyhnáni. Jakmile jsem se o tom od něj dozvěděl, začala mne přemáhat žádostivost a dychtivost vypravit se na cestu s ním - Bůh všemohoucí dal mi takřka pohnutku, že jsem neměl klidu, dokud jsme nebyli domluveni rukoudáním, že se na tuto cestu vydáme s věrným srdcem společně.
Třináctého února roku tisíc tři sta osmdesát sedm jsme se vydali na cestu a přes Německo, Čechy, Rakousko a Řecko dorazili do Konstantinopole. Tam jsem zůstal celé dva roky a nebyl bych odtud ještě odešel, kdyby Samuel, můj spolucestující, těžce neonemocněl a nezemřel. Bůh všemohoucí to tak chtěl a seslal mi do mysli a srdce myšlenku na další cestu. Znovu jsem se vydal na cestu a chodil z místa na místo až jsem překročil hranice Egypta. Tam jsem strávil další čtyři roky života, ale o magii jsem se nenaučil nic lepšího, než jsem znal od rabího Mosese. Opustil jsem tedy i Egypt a vydal jsem se do naši staré vlasti, kde jsem celý rok neviděl nic lepšího než bídu, žal a utrpení. V polovině této doby jsem se setkal s jedním tovaryšem, byl to křesťan a pátral po tomtéž jako já. Spojili jsme se a bylo domluveno, že se společně chceme dostat do pouště v Arábii, protože nám bylo řečeno, že tam žije mnoho moudrých lidí a u nich jsme doufali nalézt to, po čem pátráme, a také dobrou příležitost toto se pokusit ovládnout. Při této cestě a hledání jsme strávili pět let a nenašli ani to nejmenší, co by bylo opravdové a užitečné. Proto jsem přišel na myšlenku dále nepátrat a vydat se rovnou cestou domů. Myslel jsem si, že tak bezpochyby najdu, čeho si mé srdce tolik žádá. Když jsem se takto rozhodl, podělil jsem se o své myšlenky se svým průvodcem, jménem Kristian, národnosti Němcem, ale on mě nechtěl následovat, ale své štěstí hledat dál v Arábii. Tak jsme se tedy rozdělili, on pokračoval dále do Damašku a já se vydal po stejné cestě zpět.


Čtvrtá kapitola

Nyní jsem začal přemýšlet a litovat té dlouhé doby, která uplynula v takové námaze, bez jakéhokoli úspěchu, na cestách. Když jsem si představil škody a nesplacené částky v mém obchodě, bylo mi velmi těžko u srdce. Prošel jsem s těmito truchlivými myšlenkami pustinami Arábie přes Palestinu, zpět do Egypta, přičemž jsem na této cestě strávil další rok. Když jsem přišel opět do Egypta, dostal jsem se do jednoho malého městečka jménem Arrack a ubytoval jsem se u velmi starého žida jménem Aron, také z naší rodiny, u kterého jsem již bydlel půl roku při cestě opačným směrem. Tento když mne zkroušeného a malomyslného uviděl, začal se mě vyptávat, jak jsem se svoji cestou a záležitostmi pochodil, jestli se srdci dostalo po čem toužilo. Odpověděl jsem plný zklamání: ne, vůbec ne! Vyprávěl jsem mu všechny příčiny svého nespokojeného stavu, zklamáním jsem se již déle nemohl udržet a po obou lících mi řinuly slzy. To pohnulo toho zbožného starého muže k takovému velkému a srdečnému soucitu, že plakal se mnou. Potom mě začal utěšovat a vyprávěl mi, že potom, co jsem od něj odcestoval, se dozvěděl, že nedaleko od Arracku, v jedné pustině, by měl žít velmi starý moudrý muž, od celého světa odloučený, který je pro svoji zbožnost a moudrost velmi ctěn a jehož jméno jest Abramelin. Radil mi tedy abych se vydal k němu. Měl jsem ještě dost času a peněz, abych tuto možnost vyzkoušel, a také cesta byla oproti předchozím pouze maličkostí; a tak jsem doufal, že štěstí možná bude stát na mojí straně.
Flebile enim principium, řekl, melier fortuna sequita est et saepe ettam in melius se fortuna retersit.
Měl jsem se tedy rozmyslet, toho zbožného muže vyhledat a pozdravit, možná laskavý Bůh sešle mému zarmoucenému srdci úlevu a mé očekávání, které mě k jeho moudrosti přitahuje, zklidní. Tato zbožná stará slova mi vstoupila do srdce a povznesla mne, že jsem cítil být více andělem než člověkem. Pocítil jsem v sobě zvláštní sílu a nemohl jsem se dočkat, až mi dobrý starý Aron najme muže, který mne na místo, kde možno Abramelina nalézt, dovede.
Vydali jsme se tedy na cestu trvající polovinu dne, přes neobydlenou pustou zemi, až jsme nakonec přišli na pahorek, který byl celý osázen půvabnými stromy. Tam řekl mi můj průvodce: jsme na místě, kde žije Abramelin. Sám se hned obrátil a nechtěl se mnou pokračovat ani o krok dále, jakkoli jsem prosil, ale vracel se přímo zpět, i se svým mezkem. Když jsem se ocitl v této situaci, nevěděl jsem si jiné rady, než obrátit se o pomoc k Bohu. Když jsem s velkým strachem otevřel oči, viděl jsem starého, šedivého muže, který mi přicházel naproti.
U tohoto starce jsem zůstal celý rok. A na konci této doby, když jsem se od něj naučil a vystihl všechno vědění a všechna pravidla a základy pravdy, zdál se mi být pravý čas vrátit se opět do svojí vlasti, abych později mohl všemožně využít, oč jsem tak dlouhý čas, s takovou námahou a tak pracně usiloval, a co jsem nyní s pomocí Boží získal. Po tom, co jsem od Abramelina získal přirozenou benedikci (požehnání), vydal jsem se opět na cestu se spokojeným srdcem. Jakmile jsem se však dostal do Konstantinopole, zlíbilo se Bohu a jeho otcovské vůli seslat na mě těžkou a dlouhodobou nemoc - bezpochyby jako zkoušku mojí trpělivosti. Tak jsem ležel celý rok v posteli a ještě půl roku jsem byl slabý, až konečně mne všemohoucí Otec mé nemohoucnosti zbavil. V čase, kdy jsem se započal zotavovat a nabíral opět sílu, potkal jsem ke svému štěstí jednoho Němce, křesťana, chtějícího se dostat do Benátek. Spřátelil jsem se s ním a za mnoho dobrých slov a peněz mne vzal na svoji loď. A tak jsme šťastně překonali moře a s dobrým větrem zakotvili v přístavu. Tam jsem si najal pokoj u bratří ve víře, kteří mne poznali, dobře mne přijali a prokázali mi mnoho lásky a přátelství. A protože jsem se od nich dozvěděl, že v Itálii a Francii jsou na mnoha místech moudří muži, kteří znají dlouho hledané zkušenosti a moudrosti, rozhodl jsem se brzy, že je před návratem do vlasti navštívím a jejich magii si prohlédnu. Opustil jsem tedy Benátky a procestoval nejrůznější místa v Itálii, později jsem se nalodil a přeplavil se lodí do Francie, prohledal jsem zemi na mnoha místech, než jsem se vydal přímo do Německa, až jsem v létě roku 1404 znovu vstoupil do otcovského domu ve Wormsu, provázen, ochraňován a veden skrze stráže a hlídky Svatým Andělem mého milého Otce v nebi.


Pátá kapitola

Není těžké skrze cizí země a z říše jedné do druhé běžet jako pes, bez jakéhokoli užitku a přesto vždy zůstat hlupákem. Ale cizinec je povinen vyjevit pravdu o všech věcech, které zkusil a naučil se, z čehož kdokoli rozumný a věci rozumějící může usoudit, je-li ona věc pouze fantazií nebo je podložena pravdou. Proto, můj synu, chci v této páté kapitole vyprávět o všech těch místech, které jsem při pouti za poznáním viděl a našel, nakolik lidé zde žijící byli kvalifikováni, a co za okolnosti mají ve svém umění nebo vědění. V následující šesté kapitole chci vyprávět některé divy, které jsem se od nich naučil a u nich viděl, a jak později dopadlo jejich ověření, zda byly pravdivé či falešné.
Na začátku jsi ode mne slyšel, jaký byl první mistr, kterého jsem vyhledal, Rabín Moses z Mohuče. Byl zbožný, ale pravé magie neznalý. Spoléhal na sekreta nevěřících, od mnoha pohanských národů, plná modlářství, a proto se mu dostávalo od dobrého anděla opovržení a žádnou odpověď od něho nedostal, zlými byl zhanoben. Dostalo se mu možnosti v různých směrech, které nemají žádné užitečnosti přijít na pravou cestu.
Ve Štrasburku jsem našel jednoho křesťana, mistra Jakoba. Byl to šašek ve svém vědění a jeho činy spíše kejklemi. V pravém umění byl zcela bez moudrosti.
V Praze byl arcidarebák Antonius - pětadvacetiletý. Viděl jsem u něj nádherné věci. Největší radostí však pro mne bylo, že jsem nepodlehl ďáblu, protože se o Antoniovi vědělo, že se upsal ďáblu na dva roky, po které mu tento sloužil. Mne se pokoušel také přemluvit. Měl jsem však hrůzu z jeho umění, protože jasné příznaky jeho konce jsou dodnes dobře vidět na tom místě. Můj synu, ať ti to slouží jako příklad, abys nikdy neupadl do prokleté moci ďáblovy.
V Rakousku jsem poznal mnohé, ale vesměs byli ubozí umělci. Někteří byli ve svém umění spojeni s ďáblem stejně jako ten Čech, jiní zas bez ulehčení a prostoty.
V Maďarsku jsem poznal lid, který Boha uctíval, ještě se ďábla děsil a přesto byl horší než dobytek.
V Řecku jsem našel dobré staré lidi, ale byli nevěřící. Všichni tři bydleli v pustině a ovládali nádherné věci: sluneční svit v noci a o půlnoci, neuvěřitelné počasí a další. A to vše pomocí písní a čísel, která psali na podlahu. Ale v tomto umění nebylo nic k všeobecnému užitku a poctě Boží, protože nevycházeli z žádného pravého základu magie.
V Konstantinopoli jsem poznal dva - Simona Mosese a rabího Abrahama. Byli však stejní jako rabí Abraham z Mohuče.
V Egyptě jsem při cestách našel moudré muže. Tři z nich prováděli své činy skrze konjunkce hvězd s velkým rozumem, druzí dva skrze spojení s ďáblem, jako Antonius v Praze.
V Arábii jsem se setkal s mágy, kteří mi pomohli se zpracováním bylin. Tito se považují za vysokovědoucí, ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. A při své cestě Arábií jsem nenašel ani to nejmenší, dokud mne Bůh při cestě zpět nepřivedl k Abramelinovi. On byl první, který mi ukázal pravou cestu k magii našich předků.
Později jsem našel v Paříži jednoho, jménem Joseph, který pracoval téměř jako Abramelin, ale dokonalost mu Bůh nedal.
V Itálii a Německu jsem poznal lidi, kteří měli své umění z knih a lidových pověstí, což nemělo žádný smysl.


Šestá kapitola

Kdo chce hledat vědění bez bázně Boží, dostane se k Satanovi a jeho pouť nemůže být Bohem požehnána. Již vzpomenutý Moses rozezněl naráz všechny zvony, nebo odhalil krádež, dovedl se ze starého muže změnit zapřísaháním mládence, což však nemělo trvání delší jak dvě hodiny. Všechny tyto věci jsou pouze velké nebezpečí pro duši, pročež jsem je zavrhl.
Mistr Jakub ve Štrasburku byl arcilhář; mohl na přání ve skle ukázat spiritum familiarem, ale beze slov a pohybu, protože měl tajně na stěně schovaný obraz, který se musel ukázat v zrcadle. Dělal to při tanci mezi napnutými šňůrkami, kterými rukou tajně pohyboval, jak mi sám vyjevil.
Ten bezbožný Čech mi skrze své umění umožnil vidět velké věci, udělal se před mýma očima neviditelný, vznesl se ze země do výšky, procházel nejsilnějšími uzavřenými dveřmi, mluvil o věcech, které krom Boha žádné stvoření nezná, musel však za své umění draze zaplatit, neboť ďábel mu srazil vaz. To byla odplata za jeho umění.
V Rakousku jsem našel tu stejnou pakáž, která pouze čarovala ke škodě lidí. Tito konali s málo slovy, ale všichni se zaprodali ďáblu a po několika letech je čekala odplata za jejich všetečnost.
V Linci u jedné křesťanky jsem viděl pokus, na kterém mne přemluvila se zúčastnit, kdy mne bez nebezpečí a na požádání přenese na určené místo. Nechal jsem se přemluvit, namazala mne ve svém domě, tři hodiny přes noc, s mastí na tepnách nohou a rukou a věřili jsme, že se z toho oba přenášíme vzduchem. Věřil jsem také na onom místě vidět a slyšet mnoho nádherných věcí. Po návratu zpět jsme si navzájem vyprávěli své vize, které však nebyly stejné, z čehož jsem načerpal nedůvěru k průběhu pokusu. Abych se přesvědčil, jestli jsem opravdu byl na zvoleném místě nebo ne, vyhledal jsem pannu svého přítele z Dánska, aby mu předala zprávu tímto způsobem, což slíbila během dvou hodin vyřídit. Vzala svoji mast v mojí přítomnosti a na místo toho aby létala, padla na nejbližší lavici a zůstala tam ležet, jako by byla mrtvá. Po dvou hodinách začala opět dýchat, jako když se člověk probudí z hlubokého spánku a vyskočila mi naproti s veselou myslí a vyprávěla o svoji cestě, ačkoli jsem věděl, že to nemůže být pravda. Z toho jsem usoudil, že toto unguentum somniferum et phantastikum vyvolává u lidí pouze představy a obluzuje je, o čemž mohou lékaři doplnit další podrobnosti. Usoudil jsem, že je to pouze ďábelský podvod, což mi ta žena také potvrdila, protože onu mast dostala jako velkou raritu od ďábla.
Umění mistrů v Řecku jsem také pozoroval, ale nemohl jsem najít žádný jiný důkaz, než zaslepenost. Jeden z nich udělal ve jménu Philemon z jasného poledne temnotu, brzy na to tolik sněhu, že se člověk mohl zadusit. Ten stařec mne vzal za ruku a vedl mne pět kroků zpět, tam bylo k mému překvapení světlo. Stalo se to skrze starou Řeckou píseň zpívanou ke všem čtyřem světovým stranám, a také toho bylo dosaženo vzýváním Boha a zaklínáním ďábla. Nenašel jsem v tom také žádný základ skutečné pravdy, ani nic jiného, z čeho by bylo možno získat lidem užitek. A když si sami chtěli pomoci, selhalo jejich umění - podle jejich vlastních slov - ze všeho nejdříve. Měli celé knihy plné těchto písní a považovali je za písně Sibyliny.
Jeden stařec z Ephiaki jménem Grifas Philippus mi ukázal a zazpíval pár písní a prováděl divy pomocí určitých čísel, která nesměla být nikdy stejná, a jejich moci. Dal mi o tom důkaz tak, že u jeho stromu musely opadat v jednom okamžiku všechny listy a všechno ovoce a jeho kmen byl rozštípán, všechno pouze těmito čísly a zcela bez užitku pro něj nebo druhé. Podstatu toho jsem se později dověděl od Abramelina, vše to vychází z božské kabbalah, kde není možno nic provést bez čísel. Těchto bezvěreckých písní jsem znal asi čtyřicet pro různá upotřebení, ale opět jsem je zavrhl, protože pravým poznatkům víc škodí než prospívají.
Jeden z mistrů v Egyptě, ze kterých Halimeus byl ten nejušlechtilejší, si dal všemožně záležet, aby mi dokázal, že lze skrze jednoho ducha pohnout sochou tak, že několik kroků sama popojde, také správně a jasně odpoví v řeči, kterou je tázána - avšak vše špatně, z čehož jsem vyvodil, že to nemůže být žádný upřímný duch. Poznal jsem také brzy, že to nebyla správná cesta ke skutečné magii, protože ta socha musela být udělána při určité konstelaci, také v určitý čas posvěcena, z čehož mohl člověk lehce rozeznat podvod. Také tyto divy nejsou příklady hodné následování, neboť slouží ke zlehčování Boha. Tohoto druhu byly všechny jeho práce, jakož i díla ostatních, se kterými jem se v Arábii setkal. Konstringovali ? ale své duchy pouze v kamenech a květinách, jak jsem viděl u jednoho Araba - Al Kíry. Tento zapřísahal krásnou květinu a hodil ji na cestu. Jedna stará žena ji ke svému neštěstí zvedla a před mýma očima se okamžitě proměnila v kozu a v tomto stavu zůstala celých šest hodin.
Toto a mnohá další umění mi byla zdvořile nabízena, ale spálil jsem je v příbytku Abramelinově, protože popuzují proti Bohu a jeho svatému Slovu, jakož i proti lásce k bližnímu. Z toho, můj milý synu, můžeš vidět, jak lehce může člověk upadnout, nestojí-li při něm Bůh a od zaslepenosti bezvěrectví ho neosvobodí. Abramelin ke mně přišel, dříve než jsem ho mohl požádat, uviděl moji dychtivost, dříve než jsem ústa otevřel, vyprávěl mi, co jsem od svého mládí až do současné doby prošel, a také co všechno jsem politoval. To současné mi sdělil prorockým způsobem, slovy se skrytým významem a já jsem vše v díle našel. Tím nejdůležitějším bylo to, že mi ukázal původ (počátek) Božské kabbalah, kterou jsem já, tvůj otec, tvému staršímu bratrovi Josephovi zanechal jako poklad. Pak mi ukázal umění magie, kterou ovládali naši patriarchové Abraham, Jakob, Moses, Samuel, David, Salomon, a mnozí další, jak chci v následujících kapitolách vypovědět jako zbožný otec. Až mne Bůh zavolá a ty dospěješ a najdeš tuto knížku, která zlatem ani stříbrem k zaplacení není, zjeví ti, co jsem skrze příklady svého umění vyzkoušel a objevil jako pravdu. Věř mi, dříve než jsem poznal Abramelina, nepodařil se mi ani žádný experiment, ani nic pořádného, co by mělo čistotu nebo jakost.
Joseph z Paříže, kterého jsem již zmínil, byl na správné cestě; protože však měl božské příkazy v opovržení, nedošel k naplnění. To je navždy dáno, že je jedno být zrozen jako pohan, křesťan, žid, muslim či cokoli jiného; že každý může, chce-li, k tomuto naplnění a umění dojít a stát se mistrem. Kdo ale jiným bohům přísluší a svoji víru změní, nemůže tohoto dosáhnout.


Sedmá kapitola

Potom, co mne Bůh zavedl zpět do mé vlasti a já jsem zaplatil své dluhy, děkoval jsem jeho otcovské péči z celého srdce za to, co mi umožnil se u Abramelina naučit. Postavilo se mi do cesty mnoho překážek, jakož i svatba s tvojí matkou, což mne nutilo myslet v první řadě na zaopatření denního chleba, a tak jsem tři dlouhé roky nic dalšího nesvedl. Hlavní příčinou bylo v každém případě množství starostí s obchodem a cestami. Proto jsem se často rozhodl hledat samotu v Harzvaldu, což však nebylo příliš dobré pro velkou spotřebu kapitálu. Vzpomněl jsem si opět na radu Abramelinovu, podle níž jsem měl svoji domácnost rozdělit. Najal jsem tedy ve Wormsu druhý dům, přesunul do něj svůj obchod a část svojí čeledi, domluvil jsem se s bratrem, že na dva roky převezme vedení obchodu a mně bude vyplácet pevnou sumu na životní náklady; ale svoji ženu - tvoji matku, pacholka a služku, kteří měli také svatbu - jsem ponechal v našem domě; zanechal jsem všeho obchodování až do velikonoc, které jsem podle starého obyčeje velmi světil.
Ráno hned poté jsem ve jménu Božím započal se svým dílem a pracoval na něm šest měsíců, k čemuž mi Bůh dal svoji milost. A po šesti měsících, v okamžiku, kdy jsem právě skončil svoji modlitbu, kterou jsem odříkával jsa na zemi, mi seslal svého anděla ve viditelné podobě k nepopsatelné potěše mojí mysli. A potom, co jsem jeho přítomnosti tři dny následující užíval, věnoval mi svoji náklonnost a určil mi Anděla Strážného, který mi otevřel kabbalah a měl mne učit pravou podstatu skutečné magie. Tak se také stalo; ukázal mi způsob, jak mohu objevit nové věci podle svého srdce a očekávání. Stvrdil také symboly, které jsem získal od Abramelina, abych si zlé duchy podřídil, což jsem také s jejich pomocí uskutečnil, takže se museli v okamžení zjevit; a držím je dodnes pod kontrolou, aby byli k užitku bližním a mému domu, čehož musejí okamžitě uposlechnout.
Nechť tato Boží dobrota srdce a otcovská péče u mne navždy zůstanou, chráníce mne před strachem za svízelného života v marnosti.


Osmá kapitola

Abych ti ale ukázal, jak může člověk takovéto dary využít, chci ti vyprávět o některých věcech, které jsem skrze své umění, bez zneužití a lsti, získal. Sdělím ti své skutky, ne abych se však jimi chlubil, neboť to by byl hřích, protože je vykonala všemohoucnost Boží. Vypovím to víceméně jen proto, abych ukázal jeho úžasnou moc a ty mu mohl děkovat za milost, kterou ti bez protislužby skrze mne dává, abys to v určitý čas a hodinu v jedné zapečetěné knížečce našel. Započal jsem s vykonáváním tohoto umění v roce 1409 a až do dneška, kdy mne devadesátý šestý rok života zastihl, s velkým úspěchem a ctí pokračoval.
V průběhu krátké doby jsem více než čtyřicet osob vyléčil z posedlosti zlými duchy; o dalších, které jsem léčil v jiných případech, chci pomlčet.
Veleslavnému císaři Sigismundovi /nar. 14. 2. 1368; zemřel 9. 12. 1437/ jsem nedal jen spiritum familiarem, ale také jsem mu svým uměním pomohl k jeho císařovně.
Hraběte Fridricha ( Fridricha I., vévoda a elektor von Sachen, 1369 - 1428) jsem vykoupil tisíci rýnskými z rukou vévody Leopolda von Sachsen, jinak by hrabě byl nemilosrdně zabit a jeho statky vydrancovány.
Co jsem na zámku Landensburků našemu biskupovi (z Regentsburku) poskytl za pomoc, ví každé dítě.
Jednoho šlechtice (Count Of Warwick, Henri De Beauchamp) jsem, aniž to kdo zaregistroval, z vězení vysvobodil.
Nepomohl jsem snad prchajícímu papeži v Channu (XXIII, Baltazar Cossa, papež 1410 - 1415), když z koncilu v Konstanci prchnul na Bodamské jezero, neboť bez mého přičinění by padl do rukou nepřátel? Oba papežové, Johanes a Martin (V.) se mými výpověďmi často zabývali a nenašli nikdy lež.
Vzpomínáš si jistě dobře, jak jsem cestoval k vévodovi Z Bayernu do Regensburgu a všechna má zavazadla mi byla ukradena a zbojníci mě oloupili o 3.000 říšských tolarů ve zlatě. Jakmile jsem se dostal domů, přinutil jsem je svým uměním vše vrátit až do posledního haléře.
Kdyby byl řecký císař (Konstantin Palaologesi 13., a poslední řecký císař, který byl zabit Turky pod vedením Muhameda II. v boji o Konstantinopol) popřál sluchu mému psaní, mohl Konstantinopol dobře ochránit před mocí Turků.
Tyto a jiné věci, které nemají být zveřejněny, jsem zařídil pomocí magie a nic nedopadlo špatně, protože jsem se také, jak jen je v lidských silách, řídil přikázáními Božími.


Devátá kapitola

Uvidíš můj synu, když mé učení budeš v Boží bázni následovat, že vše ti dobře půjde, neboť toto umění má svůj počátek v tajemstvích Boha a jeho kabbalah, kterou jsem nezanechal tobě, ale tvému staršímu bratrovi.
Tak je také našimi předky určeno: prvorozený zdědí mystérium kabbalah, nejmladší ale Sapientiam, magii, neboť kabbalah je vznešenější než magie, protože skrze mystérium může člověk Ad Sapientiam přijít, ale ne Per Sapientiam Ad Mysterium, z čehož lze soudit, že ti dle moudrosti sice usilovat přísluší, neusiluj však všetečně o to, co vědět nemáš, spokoj se s tímto darem Božím.
Věř, že jsem toto knihu záměrně napsal v jazyce našich otců, protože slova, ve kterých je skryto tajemství, vycházejí z řeči chaldejské, hebrejské, arabské a perské a v celku ze všech řečí světa podle zvláštního přání a tajného rozhodnutí nejmoudřejších stvořitelů koloběhu života, jelikož toto umění bude vyvýšeno nad všechny národy světa.


Desátá kapitola

Musíš si uvědomit, můj synu, že se pouštíme v zápas s velikými a mocnými nepřáteli, když provádíme naše operace, které pro naši lidskou slabost nemůžeme bez pomoci Boží přemoci. Stejně tak se musíme vyvarovat nesprávného zacházení s démony nebo jim v něčem vyhovět. Bůh nám dal pravou moudrost, abychom jí v Jeho jméně užívali a souhlas démonům nedávali svými činy, slovy ani myšlenkami, protože jejich moc je velká a oni mohou nečekaně nás vzít do své moci a zajmout nás.

V počátku operace zjeví se obvykle démon v nádherné podobě, který s velkou přívětivostí slíbí ohromné věci. Chápej to pokaždé jako velké zaslepení, protože ti chce pouze ublížit. Nemůže ti dát nic dobrého, jinak je tomu pouze tehdy, přichází-li v milosti Boží.
Bůh je mi svědkem, že jsem se tomuto umění nenaučil pouze ze zvědavosti nebo pro nějaké hloupé účely, ale pro slávu Boží a pro své vlastní upotřebení a pro dobro mých sousedů a přátel.
Už jsem vypočítal několik příkladů, abych ti ukázal, že všemohoucí Bůh toto vědění lidem svěřil, k využití pro dobro své a ostatních. Zneužití tohoto daru je jisto Božím prokletím.
Ve třetí knize bude ukázána sbírka magických vědomostí, se kterou můžeš konat velké věci. A jestli se ti bude zdát, že některé kapitoly jsou spíše pro špatné věci a škodu sousedů než pro dobré cíle, potom věz, že jsem volil tak, abys pochopil,že toto vědění stejně tak pro dobro jako pro zlo může sloužit, jak ti také ukáži v jiných knihách. Proto musíme všichni studovat jak se vyhnout špatnému a všechny síly dobra využít.
Měj stále na očích, že jednou správně učiněná operace je neodvolatelná. A Lamechu, můj synu, použij tuto magii sám, ale její ovoce dej tomu, kdo toho má zapotřebí. A čím víc dáš, tím víc budeš mít sám. Nech také každému kdo chce, aby tyto činy prověřil. Ať žije v míru a bezpečí ten, kdo z těchto tří knih získal, co je pro dílo potřebné. Napsal jsem je s velkou pečlivostí a není v nich slova, které by bylo bez rady a poučení. Nechť nikdo nezačíná s dílem, aniž by před tím šest měsíců studoval a opět studoval, dokud skutečně nepochopí každou jednotlivost. Pouze tehdy nebude mít žádnou pochybnost a bude s potěšením tyto operace provádět, ať je jakéhokoli vyznání, pouze nesmí těchto šest měsíců zhřešit a musí vést bohulibý život.
Také musíš mít na očích, že vyzkoušíš-li mnoho těchto operací, některé splní tvá přání a jiné nebudou mít žádný úspěch, protože dobrý anděl se nemůže zjevit v den, kdy ho voláš z nedostatku nutné božské náklonnosti. Nepřeji si, můj synu, abyste ty a tvoji následovníci tento velký poklad ztratili.
Toho dne, kdy bude jisté, že si modlitbou, vyvoláním a vzýváním svého Anděla Strážného vymůžeš, musíš vzít dítě ve stáří šesti, sedmi nebo nejvýše osmi let. Umyješ ho od hlavy k patě a na jeho čelo položíš závoj z bílého průhledného hedvábí, který překryje oči. Na závoji mají být určitá znamení ve zlatě vytvořena, jak je popsáno ve třetí knize. Ty musíš být současně zakryt černým závojem. Takto musí jít ono dítě do kaple, zapálit kadidlo a před oltářem pokleknout. Ty musíš u dveří kleknout na zem, svá zvolání pronášet a svého anděla prosit o zjevení se tomu nevinnému dítěti a jemu vyjevit své příkazy pro následující dva dny.
Musíš své oči klopit k zemi, nikoliv zvedat k oltáři při pronášení svých vyvolání. Přikaž dítěti, aby ti ihned po zjevení anděla dalo vědět a stále hledělo na oltář. Nechť vezme do ruky stříbrnou desku určenou pro tento účel a předá ti ji, pokud na ni anděl napsal, co máš v následujících dvou dnech konat. Tak budeš vědět, co ti anděl poručil. Potom musíš položit stříbrnou desku zpět na oltář a opustit i s dítětem modlitebnu, dobře jí uzavřít a toho dne již více nevyužívat. Pošli dítě pryč a přichystej se na příští den, abys splnil očekávání svého anděla strážného, dosáhnul svého vysněného cíle, následoval všechna jeho moudra a šel tou cestou, kterou ti ukáže.


Konec první knihy


Druhá kniha svaté magie


Mnoho již bylo označeno za popis magie, avšak vždy je to pouze podvod a pověra. Pouze to, co vyhází z kabbalah, je pravá moudrost. Tedy věz, že to co učím je moudrostí a magií Salomonovou, a že tato kniha ji obsahuje nezávisle na jiných vědách a uměních. Pravdou také je, že tyto nádherné operace mají s kabbalah mnoho společného a částečně z ní vycházejí.


První kapitola

Můj synu, jak jsem právě řekl, naše vědění, které tě učím, není lidského ani démonického původu, ale je to pravá moudrost a magie, která byla předávána našimi předchůdci. Dříve, než si tato věci osvojíš a budeš vlastnit tak velký poklad, musíš si uvědomit jak jedinečný a velkolepý je to dar a jak ubohý a méněcenný je člověk sám. Tímto ti říkám, že počátek veškeré moudrosti je v úctě k Bohu a spravedlnosti. Toto nechť je tvé vodítko pro správnou kabbalah a magii. Dále také hlídej, jestli při započetí každé jednotlivé operace jsi schopen ji úspěšně dokončit, neboť nejsi při těchto věcech ve styku s lidmi, ale s Bohem skrze jeho svaté anděly a všechny duchy, ať už dobré či zlé.
Pouze s opravdovým, pevným a nezvratným rozhodnutím spolehnout se na Boha se bez těžkostí dostaneš k cíli. Rozmysli si svoje záležitosti velmi dobře, dříve než začneš, zvláště pak, bude-li tvá síla a prostředky postačovat pro tuto věc, a také jestli k tomu máš dostatek času a možností.
Mysli také na bezpečnost svojí osoby a operace prováděj na bezpečném místě, kde můžeš zapudit své nepřátele jakož i možná nečekaná vyrušení, neboť operaci musíš ukončit, tam, kde jsi ji započal.
Všechny tyto body je důležité dodržovat. Musíš věřit v Boha a jeho moudrost, protože pouze ti, kteří žijí spravedlivě, mají zajištěnou dokonalost v práci a v osvojení svaté magie.


Druhá kapitola

Pro osvojení předchozího zde chci udělat obecný přehled; začnu tím, co může nastat za překážky.
Je žádoucí, aby ten, kdo chce provádět tyto operace, vedl klidný život a byl střídmých zvyků. Musí žít velmi umírněně, nesmí být lakotný ani hrabivý. Také nesmí být mladší 25 a starší 50 roků pří provádění operace. Také nesmí mít dluhů. Je-li ženatý či nikoli, není v tomto případě důležité.
Všechny knihy o černé magii, které obsahují převrácená slova a symboly a které učí pouze urážlivé a egoistické machinace, je třeba zapudit, neboť ďábel užívá mnoha metod pří ovládání a podvádění člověka. Toto jsem poznal sám, když jsem již nemohl déle pracovat s tím, čemu mne naučil rabí Moses, neboť podvod ďábla se nedaří tam, kde je svatá moudrost.
Pravá moudrost Boží přináší výsledky každý den, hodinu a minutu a dělá astrologickou elekci nadbytečnou při činnosti andělů.
Při styku s Bohem skrze jeho anděly mluv jasně o tom, čeho si žádáš, v jednotě rozumu a srdce. Ať každý hovoří k Bohu ve svojí mateřštině, aby sám rozuměl, co od Boha očekává, a pak se mu dostane každé milosti. Avšak žádá-li něčeho nespravedlivého, bude mu to odepřeno a on to nikdy nezíská.


Třetí kapitola

Svěť svátky předávané od otců. Ať vyznává člověk kterékoli náboženství je to jedno, jen věří-li v Boha. Pravý den pro započetí těchto operací je první den po Vernal Equinoa, po velikonočním svátku, jak bylo Noahovi přikázáno. Tak je to dodržováno od pradávna a anděl strážný to potvrdil, a proto radno i tobě zachovat se jak bylo řečeno, protože o tomto čase je člověk v optimálním stavu pro takové konání.
Elementy a hvězdy vyvolávají sice skrze sílu různé účinky, avšak pouze v přirozených věcech. Dny jsou jeden rozdílný od druhého. Tento rozdíl však nemá žádný vliv na duchovní a nadpřirozené věci, a tudíž je bez užitku pro vyšší magické operace.


Čtvrtá kapitola

Chceš-li tedy nyní tyto operace provádět, musíš dát pozor na vše předcházející. Následuje operace, kterou vykonáš první den po svátku velikonoc.
Potom, co jsi se čerstvě vykoupal a oblékl, přesně čtvrt hodiny před východem Slunce, otevři okno a padni na kolena před oltářem, obličejem směřujíce k oknu; musíš odevzdaně a směle volat jméno Páně, děkovat mu za všechnu milost, které se ti od mládí dostalo. Potom musíš poníženě přiznat všechny své hříchy a modlit se k němu o odpuštění. Dále ho musíš požádat, aby ti v současnosti byl milostiv a seslal ti svého svatého anděla, který by tě vedl a zjevoval ti jeho svatou vůli, tak aby jsi ve své nevědomosti, neopatrnosti a lidské ubohosti nezhřešil.Takto musíš svá volání začít a každé ráno následující dvě luny či měsíce provádět. Na otázku proč zde nepíší slova nebo formu modliteb, které je možné upotřebit nejen tobě, ale i tvým následovatelům ti odpovídám:
Věz, i když bude na začátku tvá modlitba slabá, i tak bude stačit, jestliže víš, jak si může člověk s čistým a milujícím srdcem vyprosit milost Boží. Tvá modlitby musí vycházet ze srdce, je zbytečné bez modlitby, zbožné pozornosti a otevřené mysli hovořit. Avšak když celé srdce, rozum i víra jsou při této ceremonii, můžeš úspěšně Boha vzývat. Z tohoto důvodu zde nepředkládám žádnou zvláštní formu modliteb a zvolání, neboť tak se sám naučíš správně modlit a vzývat jméno Boží.
Vezmi do ruky svatá písma, která jsou naplněna krásnými a účinnými modlitbami. Studuj je a uč se, a pak nebudeš činit žádné chyby a v pravý čas bude duši tvé ulehčeno a bude získána síla k modlitbám.
Když jsi již skončil svá vzývání, pak zavři okno a opusť kapli a zajisti ji proti vstupu druhých. Po západu slunce se vrať a proveď své modlitby stejně jako ráno. Zbytek dne musíš strávit způsobem popsaným v dalších kapitolách. O ložnici a kapli, o jejím zařízení mluvím v sedmé kapitole.
Je nutné mít ložnici v blízkosti modlitebny a mít ji čistou a dobře provoněnou. Postel ať je čistá a nová. V této místnosti se musíš zdržovat přes den a činit jak přikázáno. Žádné zvíře, a je-li možno, žádná cizí osoba, nechť nevstupuje do této místnosti. Zdržuj se ode všech světských záležitostí, žij klidně, skromně a spravedlivě. Po prostém občerstvení čti denně dvě hodiny písmo svaté a zabývej se studiem příhodných knih. V jídle, pití a spánku uvykni přísné střídmosti bez výjimky.
Šat tvůj nechť je prostý a čistý, jak jest předepsáno. Chraň se především každé ješitnosti. Smíš mít při sobě svoji rodinu, ale čím méně, tím lépe, a také sloužící ať jsou tiší. Ve všech ostatních věcech se drž pravidel své víry. Buď srdečný a vlídný vstříc svým sousedům. Onemocníš-li, tak že nebudeš moci navštívit kapli, není důvod operaci ihned dokončit. Ale jednej jak nejlépe umíš, modli se na lůžku a pros Boha, aby tě uzdravil, aby jsi své konání mohl dokončit.
Toto vše musíš vykonat v průběhu dvou úplňků nebo měsíců. Také v následujících dvou lunách musíš své ranní a večerní modlitby provádět s předem umytýma rukama a tváří, v dané formě. Také se musíš ještě více ukrýt před světským životem a své modlitby pokud možno prodloužit. Také musíš nyní dodržovat kabalistické půsty (večer před každým svátkem).


Pátá kapitola

V průběhu posledních dvou úplňků, po omývání, se odeber do kaple a zpovídej se ze všech svých hříchů a pros s horoucím srdcem o milost Boží, o rozhovor s jeho svatými anděly a o dar svaté moudrosti, aby jsi získal moc nad všemi duchy a tvory. Každé ráno, v poledne a večer vykuř kadidlem na oltáři. Ke konci této svaté operace musíš zavolat svého anděla strážného, modlíce se, aby zastupoval tvé věci před Bohem a aby tě podpořil v průběhu všech tvých operací. Také si opatři plátěnou řízu a tuniku a tyto si oblékej pokaždé jdeš-li do kaple, o čemž ještě později promluvím.
Opatři si také nádobu z mědi na dřevěné uhlí, abys mohl přenášet kadidlo z kaple, pokud je to nutné pro očistu, neboť kadidelnice nesmí opustit oltář a v průběhu operace ani kapli.


Šestá kapitola

Ta nejlepší rada, kterou ti mohu dát zní, aby ses stáhl do samoty na dobu oněch šesti úplňků, ve kterých je tato operace prováděna, a tak dosáhl cíle, jak se to dělalo v Antice a což je dnes velmi zřídka možné. Dnes si všichni musíme dopomoci na místo, kde žijeme a musíme proto hledat způsob, jak uskutečnit svůj plán.
Bohužel nemůže každý ustoupit do ústraní jak by si přál, neboť jeho povolání mu brání zanechat světského konání. Proto ti chci ukázat, které zaměstnání můžeš zvolit bez přerušení svého počínání. Jsou to profese lékařské se všemi věcmi, které k tomu přináleží, jakž i všechny činnosti pro blaho a dobročinnost, umění, vědy a podobné profese.
Člověk nesmí fyzicky pracovat v čase operace, avšak jsou povoleny procházky. Také při všem co činíš, musíš meditovat, jak se přiblížit k cíli; neboť chceš-li hovořit se svým andělem strážným a dostat se ke svaté moudrosti, musíš se na to pečlivě připravit.


Sedmá kapitola

Místo pro své konání vyber velmi starostlivě, abys neměl žádné těžkosti, až budeš chtít začít a své místo náležitě připravíš. Pokud pro operaci vyhledáš osamělé místo podle své vůle, ať je to pokud možno v malém lesíku, v jehož středu zhotovíš malý oltář z přírodního kamene chráněný chýší z větví, aby déšť nezhasl světlo a kadidelnici. K dokončenému oltáři udělej cestu mezi stromy a keři, aby to svým způsobem připomínalo svatyni.
Chceš-li však operaci provést ve svém obydlí ve městě, pak věz, že je nutno následující:
Vyčleň místnost, jež má pouze jedno okno, které vede na velký balkón. Zde zřiď loubí se střechou, ale otevřenou na každou stranu. Na tomto balkóně se budou moci ukázat zlí duchové, neboť jim není dovoleno vstoupit do kaple.
Kaple musí být stále čistá do posledního smítka. Podlaha ať je ze dřeva, možno-li, pak z bílého smrku.
Balkón, na němž budou zaklínáni duchové, musí být vysypán 5 cm říčního písku.
Oltář ať je uprostřed kaple. Vyroben nechť je ze dřeva a uvnitř postaven jako skříň. Zde uchovej vše potřebné, obě řízy, mitru, hůl, pás, kadidlo atd.
V kapli nechť visí lampa na olivový olej a ta nechť je po každé modlitbě či parfemaci uhašena. Pěkná kadidelnice z bronzu či stříbra ať stojí na oltáři a není nikdy sundána, dokud celá operace neskončí. Volně nesmíš nic konat, ale v každé věci a stavu je nutno se řídit podle prostředků a poučení, které jsou k dispozici.
Druhým oblečením je tunika z plátna, dlouhá a bílá s dostatečnými a dobře propracovanými rukávy. Dále pak říza z jasně červeného hedvábí vyšívaná zlatem, která musí být až po kolena, s rukávy ze stejného materiálu. Také pás nechť je stejně propracován. Na hlavě nos pěknou mitru z hedvábí a zlata.
Svatý olej připrav následujícím způsobem:
vezmi:
1 díl myrhy v kapkách
2 díly prášku skořice
1/2 dílu kořene galangy
a polovinu váhy čistého olivového oleje lepší kvality.
Vyrob z toho balzám, který v porcelánovém nebo skleněném džbánu dáš na oltář.
Parfém připrav následujícím způsobem:
1 díl kadidla v kapkách
1/2 dílu storaxu
1/4 dílu dřeva aloe, cedru, růže, citrónu, či jiného pěkně vonícího dřeva.
Vše dobře pomel, promíchej a uchovej ve džbánu či dóze v oltáři. Jelikož je třeba většího množství, je dobré vzít více přísad a naráz vše připravit.


Kapitola osmá

Tato operace je skutečně velmi svatá a myslím to dobře, když ti nyní vysvětlím rozdíly mezi svěcením různých period.
Tedy, v průběhu první periody neprováděj žádná jiná svěcení, než jsem ti popsal ve 4. kapitole. V průběhu čtyř úplňků spal vždy po modlitbách sobotních trochu parfému ráno i večer a v posledních dvou dnech tak čiň 3x denně. Končí-li již toto období, buď zvláště ostražitý a pozorný a chovej se vždy a v každou dobu jak určeno. Veškerou svoji důvěru vlož v Boha, neboť když jsi starostlivě provedl vše, co jsem ti napsal a když jsi své modlitby vyslovil s upřímným srdcem a plným uvědoměním, pak bude ti lehko a tvá vlastní mysl a rozum ti ukáží pravé jednání, protože tvůj anděl strážný bude tvé srdce vést a ty zvolíš pravou cestu.
Jsou-li poslední dva úplňky u konce, začni s tím, co jsem popsal v páté kapitole a pak v kapitole této. Nech své boty přede dveřmi, vstoupíš-li do kaple; okno otevřeno, přinesené uhlí vlož do kadidelnice, rozsviť lampu a ze skříně v oltáři vezmi obě své řízy, mitru, pás, hůl - polož všechno na oltář. Vezmi svatý olej do levé ruky, vhoď do ohně trochu parfému, klekni na kolena na západní straně oltáře a obličejem k východu a vroucně volej Pána.

Modlitba:
"Ó Pane, Bože milosti, plný dobroty a trpělivosti, který svoji milost dáváš tisícerým způsobem a tisícům generací, který každou bezbožnost, hřích a přestupek lidem odpouštíš! Proti tobě není nikdo nevinný a já znám svoji ubohost. Nejsem hoden zjevit se před Tvým svatým majestátem a ani jednou Tě žádat a prosit i o tu nejmenší milost.
A přeci, ó můj Pane a Bože, je pramen tvé laskavosti tak velký, že sám voláš ty, kteří litují skrze rozum svých hříchů, do své blízkosti. Tudíž Pane, můj Bože, buď i mně milostiv a nedopusť, abych udělal něco nesprávného a špatného, očisti moji mysl ode všech nečistot hříchu, obnov ve mně mého ducha a posiluj ho, aby byl silný a dej mému rozumu možnost pochopit mystérium Tvé milosti, jakož i poklady Tvojí svaté moudrosti. Také mne posvěť olejem své svatosti, kterým jsi posvětil všechny své proroky, očisti mé srdce, abych rozhovoru s Tvým andělem svatým byl hoden a mohl se naučit Tvoji svatou moudrost a dej mi moc, kterou jsi dal všem svým prorokům nad zlými duchy. Amen. Amen."
Tuto modlitbu, kterou jsem při svém svěcení upotřebil, ti nedávám jako formu, jak se máš modlit, ale pouze jako ideu, jak máš prosit.
Když jsi skončil modlitby vstaň, potři si čelo trochou svatého oleje, stejně potři čtyři rohy polštáře ukazovákem pravé ruky ve svatém oleji namočeným, jakož i pás, mitru, hůl - to vše po obou stranách. Také potři dveře a okna kaple. A nyní ponoř tento prst ještě jednou do svatého oleje a napiš na čtyři strany oltáře jasným písmem:
"Na každém místě, kdekoli je, pomyslí-li na mé jméno, budu jeho a budu mu žehnat."
Toto konání je posvěcením a musíš položit svoji bílou tuniku a všechny ostatní věci na oltář. Potom poklekni a vykonej svoji obvyklou modlitbu, jak jsem to popsal ve čtvrté kapitole a dej pozor, ať nevyneseš žádné svěcené věci z kaple. Celou tu dobu musíš být bos a všechny svaté úkony takto provést.


Devátá kapitola

Nyní jsi u toho bodu, kdy můžeš přesně prohlédnout operaci, potom co jsi dodržel všechny předpisy a Bohu, tvému stvořiteli, jsi posloužil. Proto vstaň následujícího rána časně, umyj se, ale ještě neoblékej do svých obvyklých šatů, nýbrž obleč si šat smuteční a vstup bos do kaple, vyber popel z kadidelnice a nasyp si ho na hlavu. Potom rozsviť lampu a zapal uhlí v kadidelnici. Až otevřeš okno a nasypeš parfém do kadidelnice, vyjdi dveřmi a padni na zem v pokoře před Bohem a jeho nebeským zástupem a začni svoji modlitbu s upřímností, která rozpálí tvé srdce a zjeví ti nebeskou nádheru. Ta prostoupí celou kapli a tebe navždy obšťastní. A přítomnost tvého anděla strážného v tobě probudí pocit spokojenosti, a ty nyní musíš požádat svého anděla strážného, aby ti dal znamení a na malou stříbrnou desku položenou na oltáři napsal, co je třeba udělat pro jeho zjevení. Jakmile anděl dopíše, ihned zmizí, ale ona nádhera zůstane. Zkopíruj tedy okamžitě co je psáno a nechej stříbrnou desku ležet na oltáři. Nyní opusť kapli a okno nechej otevřené, lampu svítící a ten den se už do kaple nevracej, ale připrav vše na den příští. Během těchto dní s nikým nehovoř a také neodpovídej na dotazy. Vše zařiď tak, aby nebyla žádná vyrušení a nic tě od tvého úmyslu nemohlo odradit. Večer po západu slunce po střídmém občerstvení odpočívej pro další den.
Pokud se schopnost jasnovidectví v průběhu těchto šesti úplňků nedostaví, pak musíš použít dítě jako pozorovatele, jak jsem popsal v poslední kapitole první knihy.
Musíš tyto ceremonie provádět během sedmi dnů bez jediné chyby, to znamená jeden den svěcení, další tři dny svolávání dobrých duchů a tři dny svolávání duchů zlých.
Další ráno buď připraven následovat rady anděla strážného, dostav se časně do kaple, zapal uhlí v kadidelnici, vsyp dovnitř parfém a zapal lampu, pokud již dohořela. Tak jako den před tím buď oděn ve smuteční šat, padni obličejem k zemi a upřímně pros pána, s velkou úpěnlivostí, aby ti byl milostiv a tvoji prosbu vyplnil, zvolil ti anděla a onoho vyvoleného přiměl k rozhovoru a k setkání s tebou. O tu milost se modli s největší možnou upřímností, s velkou koncentrací tvé vůle a tvého odhodlání srdce, a čiň tak ne méně než tři hodiny. Pak opusť kapli, v poledne se na hodinu vrať a stejně tak večer. Až pak smíš prostě a střídmě pojíst a jít spát. A věz, že příjemné ovzduší a nádhera v kapli zůstanou.
Třetí den čiň jak dále popsáno. Večer se omyj a ráno jdi ve svých obvyklých šatech do kaple, opět bos. Potom co jsi zapálil kadidelnici a vhodil parfém a zapálil lampu, musíš obléci bílý úbor a kleknout před oltářem, poděkovat bohu za projevenou milost a především za velký dar, který ti byl dán. Potom poděkuj svému andělu strážnému a popros ho, aby tě také nadále, po celý další život, chránil a nikdy tě neopustil a vedl tě po pravé cestě, vždy tě hlídal a pomáhal ti při tvých operacích a odsouhlasil je, takže díky jemu získáš sílu a moc k ovládnutí zlých duchů a jejich využití ke cti Boží a tvým vlastním potřebám a potřebám tvých sousedů.
Takto si ověříš, jestli jsi dobu šesti měsíců úspěšně přestál a co sis vydobyl při hledání Božské moudrosti. Protože musíš svého anděla strážného vidět ve vší jeho nepopsatelné kráse, přičemž on k tobě bude promlouvat. Bude ti ukazovat tvé chyby a vést tě k jejich nápravě. A bude před tebou zjevovat celou moudrost Boží a učit tě svaté magii. Řekne ti, co jsi ve svých operacích pochybil a jak začít s ovládnutím zlých duchů a jejich službou pro dosažení tvého cíle. Také ti slíbí trvalou přítomnost a vedení životem.
V tomto okamžiku, můj synu, chci se omezit v psaní, poněvadž pro mne značí milostivý Bůh mistra tak velkého, že se nikdy nemýlí a jemuž tě předávám.
Třetí den tedy strávíš rozhovorem se svým andělem strážným. Odpoledne na krátkou dobu, asi hodinu, opusť kapli, ale zbytek dne strávíš tím, že se necháš andělem strážným poučit. Po západu slunce proveď večerní modlitby s vykuřováním a děkuj Bohu, zejména za velkou milost, kterou ti toho dne udělil a pros o jeho další přízeň a ochranu na celý život. Poděkuj svému andělovi strážnému a pros ho aby tě nikdy neopustil. Po ukončení modliteb shledáš, že ona nádhera z kaple zmizela. Opusť pak kapli, zavři dveře, ale okno nech otevřeno a lampu hořící. Běž do své ložnice, sněz prostou večeři a odpočívej až do příštího rána.


Desátá kapitola

I když následující rada, kterou píši, není vůbec nutná, přesto vše budiž přečteno a ty dostatečně poučen svým andělem strážným, přesto chci napsat několik slov, aby byl obsah knihy úplný a ukázal všechny možnosti jak porozumět operaci do detailů a opakovaným čtením si ji zcela osvojit. Stejně budeš poučen svým andělem strážným o všech možných bodech.
Po dobrém spánku musíš následující ráno vstát před rozedněním a jít do kaple, vyčistit a dát do pořádku kadidelnici a zapálit lampu. Obleč se do bílé tuniky a přes to dej hedvábnou řízu a pás, na hlavu nasaď mitru a hůl polož na oltář. Potom co vhodíš parfém do kadidelnice, padni na kolena a modli se k Bohu, aby ti dal sílu úspěšně ukončit tvojí operaci. A popros svého anděla strážného o pomoc a zaměř celou svoji vůli, celý svůj rozum a všechny myšlenky na vyplnění tvých předsevzetí. Pak vezmi hůl do pravé ruky a pros Boha, ať dá tvé holi tolik síly, moci a účinku, jako dal jiným prorokům.
Postav se nyní vedle oltáře, abys viděl dveře i balkón a zároveň pokud možno obličejem k západu a začni se svoláváním hlavních duchů a knížat.
Tvůj anděl tě poučí, jak je máš svolávat a ty tak zmužile učiníš.
Při žádné příležitosti při této operaci ani modlitbě nesmíš pouze číst co jest psáno, ale musíš mluvit volně a celým srdcem být při tom, neboť je těší zlé duchy vyvolat, než ty dobré, kteří se rychleji ukáží, jsou-li voláni člověkem dobré vůle. Zlí duchové nevynechají žádnou příležitost si člověka podřídit. Z toho důvodu buď co nejvíce opatrný a každý příznak opravdovosti sleduj. A pamatuj také, že duchové mohou číst tvé myšlenky a z toho důvodu, chceš-li je vyvolat a přimět ke službě, musíš napřed následující zaklínání prostudovat a osvojit si a později z hlouby duše využít. Jestli že zaklínání pouze přečteš, které je od druhých napsáno, pomyslí si duchové, že jsi nevědomý a půjdou tvrdě a nemilosrdně proti tobě. Zlí duchové budou okolo tebe a budou sledovat, poslouchaje tvá zaklínání, jsi-li odvážný nebo zbabělý, vyznáš-li se ve víře a jsi li obdařen mocí k jejich ovládnutí. Můžeme všechny tyto duchy přivést k poslušnosti, ale bude-li jedno jediné slovo špatné či bez vůle řečeno, uškodí duchové mluvčímu a on svého cíle nedosáhne, ale pohaní Boha.
Zaklínání:
Často jsem opakoval, že bázeň před Bohem je hlavní věcí učení tvého anděla strážného, což nesmíš ani v nejmenším překročit. Zaklínání prováděj ve svojí mateřštině nebo v nějaké jiné řeči, kterou plně ovládáš. Zaklínej pak duchy skrze autoritu a na základě jejich poslušnosti svatým patriarchům. Předestři jim situaci, jejich zánik a trest Boží proti nim, upamatuj je na jejich povinnost a poslušnost a jak budou využiti svatými anděly a moudrými muži (vše toto jsi se naučil v průběhu šesti úplňků ze svatých knih); také musíš mluvit o moci svatých andělů nad nimi, pokud by nechtěli poslechnout. Tvůj anděl strážný tě poučí jak provést ona zaklínání se skromností a důvěrou, zcela beze strachu a s pevnou vůlí. V žádném případě nesmíš nechat volný průchod svému hněvu, neboť duchové se pokusí ti odporovat a nebudou poslušni, neboť právě toto je jejich cíl. S plnou důvěrou v Boha a klidným srdcem je musíš přesvědčit, že Boha plně ctíš, a proto ti nesmí v moci Boží odporovat.
Také jim přikaž v jakém stavu se ti mají zjevit.
Drž se přesně poučení svého anděla strážného a vyslyš ho s plnou vírou v Boha, tak budou duchové dříve či později přinuceni se zjevit v žádané podobě a pak od nich získej slib věrnosti.
Duchové, které musíš zaklínat prvního dne, jsou čtyři vrchní duchové či knížata (Lucifer, Leviatan, Satan, Belial) a těm je zaklínání prvního dne určeno.
Následující den po ranní modlitbě a ceremoniích krátce zopakuj zaklínání nejvyšších duchů a upomeň je na jejich slib z předchozího dne, že pošlou osm svých vévodů (Astaroth, Magoth, Asmodeus, Beelzebuth, Oriens, Paimon, Ariton, Amaimon). Zaklínej všech dvanáct společně a po krátkém čase budou všichni ve stavu jak žádáš a mohou se zjevit. Všichni ti budou podřízeni, jak ti popíši v následující kapitole.
Zaklínání třetího dne je jako v den druhý, připomeň knížatům jejich sliby a jejich vazaly zapřísáhni, ať se ještě jednou zjeví v určené podobě, avšak jejich houfy budou nejisté a budou obklopovat osm vévodů. Jestliže požádáš Boha o sílu a bezpečí a anděla strážného o pomoc a radu, nezapomeň, jak tě tito poučili, neboť je to velmi důležité.


Jedenáctá kapitola

Požadavky, které smíš klást duchům jsou dvojího druhu.
První požadavek:
První den, kdy se čtyři hlavní knížata zjeví, musíš předat příkazy andělů: vysvětli jim, skrze kterou sílu, moc a vlivy na ně kladeš své požadavky, že je to skrze moc Boha, který je ponížil a podřídil je všem lidem.
Vysvětli také, že tvůj cíl není pouhá zvědavost ale úsilí o lepší živobytí tvé a tvých bližních. A zdůrazni, že v každém okamžiku, budeš-li je zaklínat, ať už skrze znaky či slova, na kterémkoliv místě a z jakéhokoli důvodu i za jakýmkoliv účelem, musí se ti ihned a bez otálení zjevit a být poslušni tvých příkazů. A nemohou-li se zjevit bez vlastní viny, musí místo sebe vyslat ducha stejných schopností a moci na toto místo. To vše musí slíbit a odpřísáhnout při Bohu všemohoucím a při nejtěžších trestech andělů, které jim mohou být uloženy.
Oni ti pak slíbí poslušnost a věrnost a čtyři knížata ti pojmenují osm vévodů, kteří ti budou sloužit a všichni se následujícího rána na tvé zavolání zjeví. Pro větší přesvědčivost jdi od oltáře ke dveřím balkónu a drž pravou ruku v předu (buď však opatrný a nevystupuj na balkón). Nech každého ducha, ať se dotkne hole a ať na ni přísahá.
Druhý požadavek:
Všem osmi vévodům tebou vyvolaným dej stejný požadavek jako knížatům a přikaž čtyřem následujícím - Oriens, Paimon, Ariton, Amaimon - aby ti každý určil domácího ducha, což ti musejí splnit. Budou ti sloužit a zaopatřovat tě skrze tvé vazaly a budou ti navždy podřízeni. Od těchto můžeš žádat další duchy, které chceš mít. Jelikož je mnoho různorodých duchů, pro každou věc, příležitost a vědění, musíš si vyvolit, kterého chceš. Polož tedy na balkón listinu s napsanými jmény vyvolených duchů pro knížata - jako návod. I od těchto duchů žádej přísahu, jako jsi ji dostal od nejvyšších. Další den se knížata před tebou zjeví společně se zvolenými duchy a duchy domácími. A tak před sebou uvidíš velkou armádu, všichni stejné podoby. A všichni budou přísahat věrnost a svůj slib pak musí dodržet. Pokaždé, zavoláš-li je jménem, musí se v určené podobě a na určeném místě objevit a přesně vyplnit, co jim přikážeš. Když všichni přísahali, polož do písku na balkón všechny symboly třetí knihy, které se vztahují ke jménu Astaroth a on je povinen na ně přísahat jménem svým a svých vazalů, že kdykoli vezmeš některý z nich do ruky nebo jinak jej použiješ, příslušný duch vyplní, co mu slovem, myšlenkou nebo symbolem přikážeš. Tak tedy učiň se symboly, které budou později ukázány. Po všech přísahách nechť se hlavní duch ve jménu všech dotkne hole.
Zvedni symboly z otevřených dveří a uschovej je, pak zavolej Magoth, po něm Asmodeus a na konec Beelzebuth a proveď s nimi to, co s Astaroth; je-li už na všechny symboly přísaháno, ulož je na obvyklé místo v kapli, tak jak je zvykem, aby byl jeden od druhého lehce k rozeznání podle způsobu, případu a účinku, pro něž byly vyhotoveny a kterému přináleží.
Potom, co je toto vyřízeno, musíš zavolat společně Astaroth a Beelzebuth s jejich vazaly a vysvětlit jim jejich symboly. Po jejich přísahách zavoláš stejným způsobem Asmodeus a Magoth a seznámíš je s jejich symboly.
Stejným způsobem se další čtyři vévodové (Oriens, Paimon, Ariton, Amaimon) se svými vazaly seznámí se svými symboly. Pak Amaimon společně s Ariton a dále jak v předcházejícím případě. Potom, co jsi všechny symboly uložil zpět na svá místa, žádej od každého ze čtyř vévodů domácího ducha a nech je opakovat jejich jména, ihned si je zapiš, v té stejné chvíli, kdy ti začne sloužit. Domácím duchům pak ukaž symboly 5. kapitoly třetí knihy a každý samostatně ať přísahá, že ti od té chvíle bude k dispozici šest hodin denně, udělá vše, co od něj budeš očekávat bez falše a lsti. Stejně tak, předáš-li ho jinému člověku, bude mu sloužit stejně jako tobě.
Toto proveď jistě u všech knížat a vévodů, ať jsou všechny symboly zapřísahány, jakož i u domácích duchů.


Dvanáctá kapitola

Týká se odchodů duchů v průběhu oněch tří dnů a stejně tak později. Není nutné provádět mnoho ceremonií pro odchod duchů, neboť oni sami jsou rádi, mohou-li odejít. Proto nepotřebuješ žádné propouštěcí formule. V průběhu oněch tří dnů, po skončení rozhovoru se čtyřmi knížaty a po nich s osmi vévody, když všichni odpřísáhnou poslušnost, řekni jim, že se mohou vrátit na svá obvyklá místa, ale že kdykoli je zavoláš, nechť se upamatují na své přísahy a ihned se ti zjeví. Domácí duchy propustíš stejnými slovy jako duchy ostatní. Domácím duchům ale řekni, aby v době své služby byli v tvojí blízkosti, podle tvého přání buď viděni, nebo neviděni, aby byli stále připravení ke službě během určených šesti hodin.
Ďábel ví velmi dobře, že nad tebou nemá pražádnou moc, jelikož své operace provádíš z milosti Boží a pod ochranou svatého anděla, a přesto se bude pokoušet tě od tvoji jistoty odvrátit. Tak, můj synu, měj se na pozoru a buď rozumný ve svém počínání se zlými duchy. Nikdy nepopřej sluchu jejich nabídkám a nespoléhej na jejich sliby, ať jsou jakéhokoli druhu. Pouze tak poznají, že je jejich snaha marná. Poslouchej pouze svého anděla strážného, všechnu svoji důvěru dej v Boha a neuděláš žádných škod.


Třináctá kapitola

Tak jsem ti vše popsal, jak můžeš duchy zkrotit, co od nich musíš vynutit a jak je opět propustíš, bez toho aby ti uškodili a jak se máš chovat při styku s nimi.
Jestli jsi během šesti měsíců splnil všechna nařízení, budeš nyní svým andělem strážným vyučován jasné a všeobecné moudrosti a nebude pro tebe žádné nejistoty jakéhokoli druhu.
Ve vztahu k duchům buď vždy pánem a ne sluhou. Při rozmluvě s nimi buď vždy přátelský a rozumný, neboť to nejsou žádní nedůležití lidé, ale vědí naopak více než všichni lidé dohromady.
Pokud jsi některému z duchů něco přikázal a on odmítne příkaz splnit, prověř, zvolil-li jsi dobře a má-li on potřebnou povahu a moc pro splnění úkolu dříve, než jej budeš nutit. Je-li to však pouhé odmlouvání, přivolej ducha jemu nadřízeného a upamatuj jej na přísahu, i na trest za její porušení.
Máš-li pevnou vůli, budou duchové okamžitě poslouchat. Jestliže stále ještě ne, zavolej svého anděla strážného. Tato výhružka duchy jistě vyděsí. Bude-li se během zaklínání některý z duchů chovat nezkrotně a nepřístojně, buď bez zloby a rozčílení, nečiň o tom žádnou poznámku. Ukaž jim svoji posvěcenou hůl, a bude-li i to neúspěšné, udeř jí 2-3 krát o oltář a ihned se zklidní.
A po propuštění duchů a jejich odchodu vezmi kadidelnici z oltáře a s parfémem uvnitř ji vynes na balkón a tam pořádně vykuř celý prostor, aby tam duchové nemohli škodit, přijdou-li lidé. Následující den vezmi všechen písek a pečlivě jej ulož - ne do jezera, ale do moře.
Chceš-li si zhodnotit další symboly, nechej písek na balkóně, jak popíšu v poslední kapitole.
Kapli udržuj pokud možno v této posvěcené podobě, i když oltář můžeš postavit někam do rohu je-li to pro tebe pohodlnější. Je tvojí svatou povinností, jak jen je to možné, vychutnávat přítomnost tvého anděla strážného a naslouchat Bohu, našemu pánovi.


Čtrnáctá kapitola

Nyní ti předám ti předám seznam mnoha duchů. Tito duchové nejsou obyčejní, ale mají určitá postavení. Jsou pilní a rychlí v různých věcech. Jejich jména mi řekli andělé a chceš-li více jmen, tvůj anděl ti je sdělí až do takového množství, které ti bude stačit, neboť množství duchů je neomezené.

Čtyřmi prvními a nejvyššími duchy jsou: Lucifer, Leviatan, Satan a Belial.
Osmi vévody jsou: Astareth, Magoth, Asmodeus, Beelzubeth, Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon.

Seznam duchů

Sepsal jsem ti tedy jména 416 vazalů - duchů, ale počet, který bych zde mohl vyjmenovat je nedůležitý a nemá to žádný smysl. Proto jsem napsal pouze ty, které jsem potřeboval a jako dobré a spolehlivé ve všech směrech zhodnotil. Budeš-li chtít, můžeš si později nechat zjevit další jména.


Patnáctá kapitola

Tebou prováděná operace je nyní skončena a další návod píši pouze pro správné konání.
Potom, až dosáhneš všeho potřeného, poděkuj Bohu z celého srdce, a také svému andělu strážnému za velkou milost a pomoc, které se ti dostalo. A aby tento dík byl ve správné spojitosti s velkým pokladem, který jsi dostal, musíš vědět, jak své bohatství využít ke cti a slávě Boží, neboť toto umění je mečem v tvých rukou využitelným pro dobro nebo zlo, nejen pro tebe, ale i pro tvé blízké. Tímto můžeš přemoci světské špatnosti a poskytnout dobro. Dále ti chci dát upozornění k některým nutným a důležitým bodům.
Potom co jsi dokončil svoji operaci, musíš chválit Boha a po dobu jednoho týdne nesmíš vykonávat fyzickou práci, a také musíš vyvolat duchy a své domácí duchy. Po skončení těchto sedmi dní smíš začít užívat svoji moc, jak řeknu později.
1) Neprováděj magické konání v neděli nebo ve svátek, neboť tyto dny jsou zasvěceny Bohu a v tyto dny svěť Boha a odpočívej po celý svůj život
2) Nezveřejňuj nic z toho, co tě naučil tvůj anděl strážný a mysli na plameny pekelné. Svému učiteli jsi zavázán více než svému otci.
3) Nesmíš zneužít tohoto umění proti svým blízkým, ani jako oprávněné odplaty. Mysli, můj synu, na to, že odpouštění je božštější než odplata.
4) Kdykoli tě zrazuje tvůj anděl strážný od nějaké operace, nebo ji snad zakazuje, neodporuj, jinak budeš hořce litovat.
5) Odvrhni černou magii jako celek, neboť má ďábelský charakter.
6) V rozhovorech z duchy neužívej slov jejichž význam neznáš nebo to přinese pouze těžkosti a škodu.
7) Nepros svého anděla strážného o symbol pro nějakou špatnou věc, protože by ho to velmi zarmoutilo.
8) Vždy udržuj věci v pořádku a buď čistý za každých okolností, protože dobří i zlí duchové milují čistotu.
9) Neužívej svoji moudrost pro špatné věci druhých, pak by to bylo špatné i pro tebe.
10) Nezkoušej nikdy operace svatých andělů, pouze kdybys je nutně potřeboval, neboť andělé stojí tak vysoko nad tebou, že se s nimi nemůžeš srovnávat.
11) Může-li být některá operace provedena domácím duchem, nevyhledávej pro tuto příležitost jiného ducha.
12) Udržuj své domácí duchy stále zaměstnané. Chceš-li některého z nich přenechat jiné osobě, přesvědči se, je-li to dobrý člověk, neboť domácí duchové neradi slouží člověku méněcennému a nepořádnému.
13) Tyto tři knihy o svatých magických operacích čti stále znovu, nesčetněkrát, abys byl za šest úplňků dobře připraven na tato věci.
14) Spáchá-li člověk, který chce tyto operace vykonat, v období šesti úplňků velký hřích, nedojde božské moudrosti.
15) Spánek v průběhu dne je hledajícímu zcela zapovězen, pouze je-li k němu veden nemocí.
16) Není-li člověk pevně rozhodnut operaci dokončit, ať ani nezačíná. Bůh nesmí být pohaněn a jeho trest je jistý. Je-li operace přerušena pro nemoc, nejde o hřích.
17) Je-li člověk starší padesáti let, je pro něj pozdě začínat operaci, a je-li mladší dvaceti pěti let, je příliš brzy.
18) Nebuď se svými domácími duchy nikdy důvěrný v rozhovoru, neboť ihned by ti navrhovali mnoho věcí, aby tě ovládli.
19) Ve styku s domácími duchy neužívej symboly 3. knihy s výjimkou 5. kapitoly. Přeješ-li si něco, přikaž to jasnou řečí, aby to vykonali. Nezačínej více operací najednou. Pouze je-li jedna ukončená, začni nějakou další - aspoň dokud nemáš v umění praxi.
20) Bezdůvodně nevolej ona 4. knížata a 8. vévodů, protože je nutno činit rozdíly mezi nejvyššími duchy a jejich vazaly.
21) Pouze zřídka trvej na tom, aby se duchové při práci zjevili, neboť většinou pracují lépe a rychleji, jsou-li neviditelní; mělo by ti stačit, že mluví a konají to, co od nich očekáváš.
22) Všechny modlitby, zvolání a zaklínání říkej silným hlasem, bez hluku, přirozeně, jasně a se správnou intonací.
23) V průběhu šesti úplňků udržuj kapli zcela čistou, neboť je to místo pro svaté a čisté anděly.
24) Nezačínej operaci v noci, pokud to není nezbytné a není možný odklad.
25) Hlavní zásadou tvého života nechť je vystříhání se nepravostí a neřestí.
26) Po skončení operací a když si osvojíš božskou moudrost, tři dny měj půst, než svou magii využiješ.
27) Každým rokem slav den díků Bohu jako vzpomínku na velkou milost. Také ucti celým srdcem svého anděla strážného.
28) V průběhu tří dnů, kdy zaklínáš duchy, měj půst, neboť je to nutné pro lehčí práci, čilejšího ducha i tělo. Půst začni po západu slunce a ne později.
29) Tyto operace smíš darovat, nikoli však prodat, neboť Bůh ti je daroval a to by bylo ubohé a proti vůli Boží.
30) Provedeš-li operaci ve městě, najdi dům, který není k přehlédnutí. Ať je dostatečně chráněn, neboť v tyto dny je zvědavost velká, a ty se před ní musíš chránit. Pokud možno ať je u domu také zahrada pro procházky.
31) Dávej pozor. Ať za oněch 6 úplňků neztratíš z těla žádnou krev, a také v průběhu této doby se nesmíš dotknout mrtvého zvířete. Také nesmíš jíst maso, ani krev mrtvého zvířete, protože zlí duchové lehce takové zvíře očarují a tebe skrze ono jídlo ovládnou.
32) Tři dny měj půst než tyto operace někomu dáš a on nechť má také půst a musí ti dát 10 zlatých marek nebo jejich hodnotu a ty je musíš vlastní rukou mezi chudáky rozdělit pod podmínkou, že se pomodlí žalmy: Miserere mei deus atd. Bože buď milostiv podle své vůle (žalm 51) a De profundis atd., Z hloubky volám, Pane, k tobě (žalm 130)
33) Bude pro tebe velkou pomocí ve tvých operacích, pokud celou knihu žalmů přečteš nahlas nejméně dvakrát týdně, protože v knize žalmů lze najít počestnost a cudnost.
Musíš pochopit, že ten, kdo provede tuto operaci, získá velkou moc a není pro něj nutné používat symbolů ve všech případech, ale stačí hlasitě vyslovit jména duchů a podobu, ve které se mají zjevit, neboť složí-li duchové jednou přísahu, je to plně dostačující. Symboly sloužící k zavolání duchů tehdy, jsi-li v přítomnosti dalších osob. Pomocí symbolů je budeš mít na dosah ruky a také jim sdělíš svá přání. Duch, kterému určitý vybraný symbol přísluší, ti bude okamžitě připraven posloužit. Chceš-li něco, co nelze pochopit ze symbolu, je nutno to vysvětlit minimálně 2 - 3 slovy.
Jedná-li se o věc velmi tajnou a důležitou, pak vyhledej příhodné místo. Tam vydej duchům příkazy a oni je ihned splní. Učiň tak slovy nebo vhodnými gesty, jak činil Abrahám v Egyptě, a také já sám.
Ze sebe jsem učinil velkého člověka, kterému byla knížata a vévodové určeni za sluhy.
Ve třetí knize ti chci popsat, které operace patří kterému duchovi, a jak musíš jednat ve kterém případě. Nyní chci vysvětlit, jaké musí být symboly, které najdeš ve třetí knize a obdržíš od duchů napsány. Počet operací je neohraničený a je nemožné je v tomto díle představit. Budeš-li chtít další operaci s použitím symbolů, které by nebyly ve třetí knize (pouze dobré a dovolené operace), musíš si ji vyprosit od svého anděla strážného tímto způsobem:
Měj den před tím půst a následující ráno dobře omytý vstup do kaple, obleč se do bílé tuniky, zapal lampu a vhoď parfém do kadidelnice. Také stříbrnou desku posvěcenou svatým olejem polož na oltář. Potom padni na kolena a modli se k Bohu, děkujíce mu za všechnu milost a porozumění, kterého se ti od něj dostalo. Pros ho o zjevení svého anděla, který by tě ve tvé nevědomosti poučil a který by ti byl zmocněn splnit přání. Nyní zavolej také anděla strážného a pros o vnuknutí a poučení, jak vytvořit symbol pro plánovanou operaci. Tak se modli, dokud se ti nezjeví tvůj anděl strážný a vysvětlí ti nebo přikáže něco ohledně formy žádaného symbolu. Skončil-li jsi nyní se vzýváním, přistup k oltáři a podívej se na vzor symbolu jak ho máš vytvořit, společně se jménem ducha, který je této operaci příslušný nebo jméno jeho knížete či vévody. Nehýbej se stříbrnou deskou, ale ihned udělej kopii a nechej ji ležet na oltáři až do večerní modlitby, po které ji položíš na kousek hedvábí.
Vhodný den je neděle, ovšem vše je nutno připravit den předem. Když se anděl neobjeví, není ta operace podle Boží vůle, dobrá a vhodná. Potom vezmi své rozhodnutí zpět.
Symboly pro všechny operace jsou lehce dosažitelné. Po zapálení parfému se modli k Bohu, obleč se do bílé tuniky, hedvábné řízy a pásu a pokryj hlavu mitrou. Potom vezmi do ruky hůl a postav se vedle oltáře tak, abys viděl na celý balkón. Zvedajíc hůl zaklínej stejným způsobem jako 2. den. Až se duchové zjeví, přikaž jim neopouštět jejich místa na balkóně za žádných okolností, dokud ti nezjeví symbol se jménem ducha, kterému tato operace podléhá nebo jeho vazala. Pokud kníže přísahá a jméno ducha i jeho symbol napíše do písku, ať tento přísahá jak přikázáno v 9. kapitole. Bude-li předáno více symbolů, je nutná přísaha na každý zvlášť. Stane-li se tak, můžeš duchy propustit, ale přesvědči se, jsou-li symboly dobře okopírovány, neboť při odchodu je duchové zničí. Jsou-li již pryč, vykuř balkón, jak bylo napsáno.
Pokaždé, když budeš předchozí věc provádět, přečti předtím nahlas třikrát 91. žalm Qui habitat in adjutorium altissimi atd., a to proto, že v tomto žalmu je velká moudrost a účinek; budeš překvapen, až to skutečně pochopíš.
Můj synu, nepíši to, abys mohl symboly využít pro zlo, ale naopak. Chci pouze, abys znal celé umění. Zlí duchové jsou vždy velmi rychlí ve splnění špatných a zlých věcí, proto dávej v tomto ohledu zvlášť pozor.
A protože tyto symboly jsou od Boha, není lepšího předpisu. Stačí, jsou-li symboly čistě napsány. A potom, co na ně duchové přísahají, uschovej je na bezpečné místě, kde nemohou být nalezeny cizími a jimi zneužity, což by zapříčinilo velké škody.
Ve třetí knize vysvětlím, které symboly jsou od andělů a které od zlých duchů vyjeveny a kterému knížeti podléhá která operace a nakonec, co je třeba s tím oním symbolem udělat.
Ve jménu vysocesvatého Adonai, pravého a jediného Boha, jsem tuto knihu ukončil s nejlepším vědomím a výsledky, které jsou možné. Rozuměj tím, že je to jedině Bůh, kdo ti ukazuje cestu k božské moudrosti a magii, a také že splněním těchto pokynů, které jsem písemně předložil, můžeš je získat. Ať ti není divné, že tato kniha je rozdílná od všech ostatních, neboť toto dílo jsem zpracoval právě pro tebe, abych ti ušetřil mnoho námahy a práce a vysvětlil ti těžkosti, které musíš překonat, abys dobře celé umění pochopil. A dostane-li se tato kniha do jiných rukou než tvých, je pro to psána jasně, bez mystifikací, aby nepůsobila žádné těžkosti, jak je tomu často u jiných knih.


Konec druhé knihy
Třetí kniha svaté magie


Jestliže jsi nyní vše naučené podrobně pochopil a vedeš-li bohulibý život, dojdeš vnitřně k opravdové moudrosti a ďábel nemá žádnou moc ti škodit a musí ti sloužit i s celou svojí smečkou.
Následuješ-li všechna předaná poučení, dají ti tyto symboly společně mnoho a to využiješ ke slávě Boží a svému lepšímu životu. V dalších kapitolách je vždy uvedeno :
A) která síla vyjeví symboly té kapitoly
B) jména vévodů zlých duchů, kteří mají dohled nad uskutečněním operací
C) mohou-li tyto operace vykonávat domácí duchové
D) zvláštní poučení


První kapitola
Kvadranty


Pro poznání minulosti a budoucnosti do té míry, aby to neodporovalo vůli Boží.

1) minulost a budoucnost ve všeobecných obrysech
2,3) zjistit věci budoucí I.
4) poznat určité události v průběhu válek
5) znovuobjevit zapomenuté věci a události
6) poznat přicházející žal a nesnáze
7) vědět o dobrých věcech budoucích I.
8) poznat minulost nepřátel
9) porozumět příznakům špatného počasí
10) vědět o všech vojenských tajemstvích II.
11) umět oddělit pravé a falešné přátele

A) pouze andělé a anděl strážný
B) Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon - společně, pomocí svých vazalů
C) ne
D) vezmi symbol do ruky a polož ho na hlavu pod její pokrývku a dostaneš tajnou odpověď od ducha, který toto přání plní


Druhá kapitola
Kvadranty

Pro vysvětlení všech návyků a nejistých a nejistých vědomostí.

III. 1,2,3) .pro vše uvedené působení všeobecně

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon - společně pomocí svých vazalů
C) do určitého stupně ano
D) vezmi symbol do ruky a řekni co potřebuješ vědět za informaci


Třetí kapitola
Kvadranty

Pro zjevení ducha a jeho proměnu do určité podoby.

1) podoba hada
2) podoba některého savce IV.
3) podoba člověka
4) podoba ptáka


A) pouze andělé nebo anděl strážný
B) Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon - společně pomocí svých vazalů
C) ne
D) vezmi symbol do ruky a jmenuj ducha, který se okamžitě zjeví v dané podoběČtvrtá kapitola
Kvadranty

Pro vyvolání různých vizí (vidění).

V.

1) ve skle a zrcadlech
2) v tmavých a podzemních místech
3) ve vzduchu
4) v kruzích a prstencích
5) ve vosku
6) v ohni
7) v luně

VI.

1) ve vodě
2) v ruce

A) pouze andělé nebo anděl strážný
B) Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon - společně pomocí svých vazalů
C) do určité míry ano
D) žádné zvláštní příkazy


Pátá kapitola
Kvadranty

Moci volné a vázané duchy v každé podobě zadržet.

VII.

1) v podobě lva
2) v podobě pážete
3) v podobě květiny
4) v podobě jezdce
5) v podobě orla
6) v podobě psa
7) v podobě medvěda
8) v podobě vojáka

VIII.

9) v podobě starého muže
10) v podobě negra
11) v podobě hada
12) v podobě opice

A) pouze andělé nebo anděl strážný
B) Oriens, Paimon, Ariton a Amaimon - společně pomocí svých vazalů
C) ne
D) každá osoba může mít 4 domácí duchy a ne více:

první slouží od východu slunce do dopoledne
druhý slouží od dopoledne do západu slunce
třetí slouží od západu slunce do půlnoci
čtvrtý slouží od půlnoci do východu slunce

Tyto duchy je možno přenechat přátelům a dočasně na jeho místo povolat jiného ducha.


Šestá kapitola
Kvadranty

Objevit rudný důl a získat pro práci v něm pomocníky.

IX.

1) zajistit štoly a dutiny proti zborcení
2) objevit zlaté doly
3) vykonat práci v dole
4) vykonat práci v nedostupných polomech
5) vyhloubit tunel skrze horu

X.

6) odstranit vodu z dolu
7) s pomocí duchů dostat dřevo na určené místo
8) najít kovy, vyčistit je, oddělit zlato a stříbro

A) pouze andělé nebo anděl strážný
B) Astaroth a Asmodeus - společně
C) ne
D) žádná zvláštní ustanovení


Sedmá kapitola
Kvadranty

Pomocí duchů provádět odborně a rychle všechny nutné alchymistické operace, především co se týče kovů.

XI.

1) najít všechny kovy
2) provést alchymistické práce
3) naučit se alchymii

A) pouze andělé a anděl strážný
B) Astaroth a Asmodeus - společně
C) ne
D) žádná zvláštní ustanovení


Osmá kapitola
Kvadranty

Pro ovládnutí špatného počasí.

XII.

1) ovládat krupobití
2) ovládat sníh
3) ovládat déšť
4) ovládat bouři

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Astaroth
C) ne
D) pro počátek špatného počasí drž symbol nahoře a směřuj jej vzhůru, pro konec jej obrať dolů


Devátá kapitola
Kvadranty


Proměnit zvířata na lidi a lidi na zvířata.

XIII.

1) proměnit člověka v osla
2) proměnit člověka v jelena nebo srnce
3) proměnit člověka v slona
4) proměnit člověka v divokou svini
5) proměnit člověka v psa
6) proměnit člověka v vlka

XIV.

7) zvířata proměnit v kameny

A) pouze zlí duchové
B) Astaroth a Asmodeus společně
C) ne
D) nech kohokoli, člověka nebo zvíře, uzřít tento symbol a pak se ho dotkni a on se okamžitě promění, což je pouhé kouzelnictví. Při proměně zpět polož symbol na hlavu a uhoď pevně svoji holí a duch ho okamžitě nechá zjevit v původní podobě.


Desátá kapitola
Kvadranty


Nekromantickou nebo magickou operaci nevycházející z Kabbalah udělat neúčinnou.

XV.

1) magii kteréhokoli druhu udělat neúčinnou
2) posedlé a očarované posvětit
3) magickou nepohodu zastavit
4) zastavit čarodějníky a kouzelníky

A) andělé nebo anděl strážný
B) Magoth
C) ne
D) žádná zvláštní přikázáníJedenáctá kapitola
Kvadranty


Zaopatřit si všechny duchy knih, které byly ukradeny nebo ztraceny.

XVI.

1) astrologické knihy
2) magické a Kabbalistické knihy
3) alchymistické knihy

A) andělé nebo anděl strážný
B) Magoth
C) ne
D) mnoho starých knih o Kabbalah, magii atd. bylo ztraceno nebo zničeno buď z vůle dobrých duchů nebo z vůle těch špatných

Pomocí těchto symbolů si můžeš opatřit mnoho již domněle neexistujících děl, abys je mohl číst. Není však bohužel možno je okopírovat, neboť opis zmizí stejně rychle, jak byl napsán.


Dvanáctá kapitola
Kvadranty


Dozvědět se všechna tajemství určité osoby.

XVII.

1) poznat tajemství dopisů
2) poznat tajemství mluvená
3) poznat tajné obchody
4) poznat tajemství vojenská a důstojnická
5) poznat tajemství milostná

XVIII.

6) poznat skutečné bohatství nějaké osoby
7) poznat tajenství všech umění

A) andělé nebo anděl strážný
B) Asmodeus
C) částečně ano
D) použij odpovídající symbol a hlasitě vyslov jméno osoby, jejíž tajemství chceš znát a duch ti pošeptá odpověďTřináctá kapitola
Kvadranty


Oživit mrtvého a všechny jeho funkce, které přísluší žijícímu člověku, na dobu sedmi let.

XIX.

1) v době od východu slunce do poledne
2) v době od poledne do západu slunce
3) v době od západu do půlnoci
4) v době od půlnoci do východu slunce

A) částečně andělé, částečně zlí duchové
B) Orients, Paimon, Ariton, Amaimon, společně pomocí svých vazalů
C) ne
D) toto je nejtěžší operace ze všech, neboť je nutná společná práce všech knížat. V okamžiku smrti člověka musí být symbol položen na jeho tělo směrem ke čtyřem kardinálským bohům. Stejné symboly musí být přišity na jeho oblečení. Takto lze prodloužit život o sedm let, ale ne o více.


Čtrnáctá kapitola
Kvadranty


Dvanáct symbolů pro dvanáct hodin dne a noci, aby se kdokoli stal neviditelným.

XX.

A) částečně andělé a částečně zlí duchové

XXI.

B) Magoth
C) ne
D) stát se neviditelným je velmi jednoduchá záležitost. Tato kapitola obsahuje dvanáct symbolů pro 12 hodin a dvanáct různých duchů, kteří podléhají vévodovi Magoth a jsou všichni stejné moci. Polož symbol na hlavu pod její pokrývku a staneš se neviditelným, ale sundáš-li to z hlavy, opět budeš viděn.


Patnáctá kapitola
Kvadranty


Nechat si přinést jakýkoli druh jídla a pití, jaké si jen dovedete představit.

XXII.

1) pečivo
2) maso
3) kterýkoli druh vína
4) rybí produkty
5) sýry

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Asmodeus a Magoth - společně
C) ne
D) pro použití musí být tyto symboly mezi dva talíře, do džbánu.....atd. Vloženy a úplně při sobě položeny na vnější strynu okna. Než uplyne čtvrt hodiny, dostaneš co jsi chtěl. Ale musíš vědět, že nelze nikoho tímto způsobem sytit déle než dva dny. Neboť i když tato strava dobře vypadá a chutná, přesto tělo nenasytí a brzy se opět dostaví hlad. Také nelze nic než 24 hodin uchovat.


Šestnáctá kapitola
Kvadranty


Objevit všechny možné poklady a přivlastnit si je, nejsou-li magicky chráněny.

XXIII.

1) stříbrný poklad nebo peníze
2) zlaťáky
3) velký poklad
4) malý poklad
5) nehlídaný poklad
6) měďáky
7) zlaté pruty
8) stříbrné pruty
9) šperky

XXIV.

10) antické mince a medaile
11) poklad ukrytý určitou osobou
12) perly
13) diamanty
14) rubíny
15) balast rubíny
16) Esmeraldy
17) zlatá umělecká díla
18) stříbrná umělecká díla

XXV.

19) sochy
20) antické umělecké předměty

A) pouze andělé a anděl strážný
B) Astaroth a Ariton - společně
C) ne
D) Zvol symbol pokladu a duch ti ho ukáže. Pak polož symbol na poklad a on už nezmizí. Všichni duchové, kteří ho hlídali budou tím vyhozeni do povětří a ty s nim můžeš dělat co chceš.


Sedmnáctá kapitola
Kvadranty


Kamkoli letět povětřím.

XXV.

1) v černém mraku
2) v bílém mraku
3) v podobě orla
4) v podobě supa

XXVI.

5) v podobě krkavce
6) v podobě jestřába

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Oriens, Paimon, Ariton, Amaimon, - společně
C) ne
D) Řekni nahlas název místa, kam chceš cestovat a polož symbol na hlavu po pokrývku. Buď ale opatrný abys nespadl, neboť je to velmi nebezpečné. Necestuj v noci, ale vyber si pěkný a klidný den pro tuhle operaci.

Osmnáctá kapitola
Kvadranty


Ozdravit různé choroby.

XXVI.

1) malomocenství
2) omrzliny
3) staré vředy
4) nakažlivé choroby
5) trvalá onemocnění
6) nebezpečné horečky

XXVII.

7) tělesné bolesti všeho druhu
8) mořskou nemoc
9) nevolnost
10) koliku
11) vodnatelnost

XXVIII.

12) všechna zranění

A) pouze andělé a anděl strážný
B) Amaimon
C) do určité míry ano
D) Obvaz musí být nemocnému sundán, vyčištěn a s mastí znovu přiložen a pak 1/4 hodiny přiložen symbol. Při vnitřních chorobách polož symbol popisem přímo na kůži pacienta.


Devatenáctá kapitola
Kvadranty


Získat náklonnost a lásku v jakékoli formě.

XXVIII.

1) láska manželky (manžela)
2) pro zvláštní lásku
3) láska příbuzného
4) láska určité dívky
5) náklonnost soudce
6) náklonnost osoby, která je ve svazku manželství
7) náklonnost vdovy
8) náklonnost zasnoubené dívky
9) náklonnost děvčete všeobecně
10) náklonnost určité vysoce postavené osoby

XXIX.

11) náklonnost panovníka
12) přátelství určité osoby
13) přátelství slavného člověka
14) náklonnost ženy

XXX.

15) náklonnost církevního hodnostáře
16) náklonnost mistra nebo představeného
17) náklonnost mistrové
18) náklonnost člověka jiné víry
19) náklonnost papeže, císaře nebo krále
20) všeobecné cizoložství

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Beelzebuth
C) do určité míry ano
D) Vyslov nahlas jméno osoby, kterou chceš být milován a použij odpovídající symbol. Nečiníš-li však pro sebe, ale pro dvě či více osob, ať už jde o lásku či nenávist, pojmenuj tyto dvě osoby hlasitě a dotkni se jich symboly.Pokaždé je účinnější položit symbol na holou kůži.Dvacátá kapitola
Kvadranty


Vzbudit jakýkoli druh nenávisti, nepřátelství, roztržek, bojů, hádek, ztrát a škod.

XXX.

1) vyvolat různice a hádky
2) nepřátelství všeobecně
3) nepřátelství mezi velkými a malými
4) nepřátelství zvláštní

XXXI.

5) nepřátelství mezi ženami
6) vyvolat válku
7) učinit někoho nešťastným v souboji
8) hádky a roztržky v armádě

XXXII.

9) zvláštní roztržky v armádě
10) roztržky mezi knězi
11) všeobecný druh pomsty
12) vyvolat boje a ztráty

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Beelzebuth
C) ne
D) stejně jako v kapitole devatenácté


Dvacátá první kapitola
Kvadranty


Sám se proměnit a různé podoby na sebe brát.

XXXII.

1) vypadat staře
2) převtělit se do podoby stařeny
3) vypadat mladě


XXXIII.

4) proměnit se v dívku
5) proměnit se v malé dítě

A) pouze zlí duchové
B) Magoth
C) ne
D) Toto je pouze obyčejné kouzelnictví. Vezmi zvolený symbol do levé ruky a přejeď jim po obličeji.
Dvacátá druhá kapitola
Kvadranty


Toto jsou symboly pro nejhorší věci všeho druhu, jako čarodějnické zaklínání. Nikdy je nepoužívej.

XXXIII.

1) vyslovit čarodějnické zaklínadlo nad nějakým člověkem
2) začarovat zvířata
3) začarovat játra
4) zbytečně vyvolat neovladatelné chutě

XXXIV.

5) začarovat srdce
6) začarovat hlavu či jinou část těla

A) pouze zlí duchové
B) Beelzebuth
C) ne
D) všechny tyto symboly mají být zahrabány v zemi v místech, kudy chodí člověk, kterému má být uškozeno - dveře, stezky.. - nebo věci, se kterými přichází do styku, těmito symboly označeny


Dvacátá třetí kapitola
Kvadranty


Bourat stavby a pevnosti.

XXXIV.

1) nechat spadnout dům
2) zbourat město
3) zdemolovat pevnost
4) zničit majetek

A) pouze zlí duchové
B) Astaroth
C) do určitého stupně ano
D) žádná zvláštní přikázání


Dvacátá čtvrtá kapitola
Kvadranty


Vyšetřit krádež.

XXXV.

1) krádež šperků
2) krádež peněz
3) krádež zlatých uměleckých předmětů
4) krádež stříbrných uměleckých předmětů
5) krádež domácích předmětů - nábytek.....
6) krádež domácích zvířat

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Ariton
C) do určité míry ano
D) žádná zvláštní upozornění


Dvacátá pátá kapitola
Kvadranty


Chodit po vodě nebo pracovat pod vodou.

XXXVI.

1) 24 hodin plavat bez únavy
2) 2 hodiny zůstat pod vodou
3) 24 hodin se udržet na vodě

A) pouze andělé nebo anděl strážný
B) Abraham neuvádí knížete pro tuto operaci
C) ne
D) žádné zvláštní upozornění


Dvacátá šestá kapitola
Kvadranty


Otevřít každý zámek bez klíčů bez jakéhokoli hluku.

XXXVI.

1) zavřené dveře
2) visací zámky
3) zásobníky všeho druhu

XXXVII.

4) pancéřovou komoru a kazetu
5) vězení

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Amaimon a Ariton - společně
C) ne
D) dotkni se otevíraného zámku popsanou stranou symbolu a ten se ihned otevře bez hluku a poškození, opět ho zavřeš přiložením nepopsané strany symbolu a nezůstane žádná známka, že byl otevřen


Dvacátá sedmá kapitola
Kvadranty


XXXVII.

Nechat provést zjevení.

1) mřížoví
2) nádherný palác
3) kvetoucí louky
4) moře a jezera

XXXVIII.

5) vinný keř s hrozny
6) velký oheň
7) různé hory
8) mosty a řeky
9) lesy s různými stromy
10) jeřáby (ptáky)
11) obry

XXXIX.

12) pávy
13) zahrady
14) divoké svině
15) jednorožce
16) pěknou zemi
17) ovocnou zahradu
18) květinovou zahradu
19) sníhXL.

20) různá divoká zvířata
21) města a zámky
22) různé květiny
23) studně a prameny
24) lvy
25) zpěvné ptáky
26) koně
27) orly

XLI.

28) buvoly
29) draky
30) jestřáby a sokoly
31) lišky
32) zajíce
33) psy
34) gryphony

XLII.

35) jeleny

A) pouze zlí duchové
B) Oriens, Paimon, Ariton, Amaimon - společně, pomocí svých vazalů
C) do určité míry ano
D) žádná zvláštní přikázání


Dvacátá osmá kapitola
Kvadranty


Získat tolik zlata a stříbra, kolik je nutné pro životní standart a zábavu.

XLII.

1) zlaté mince
2) stříbrné mince
3) stříbro v malých mincích
4) měděné nebo bronzové mince

A) pouze andělé a anděl strážný
B) Oriens
C) do určité míry ano
D) polož symbol pro žádané peníze do pokladnice a nechej ho nějakou dobu tam, potom pravou rukou sáhni dovnitř a najdeš tam sedm mincí této hodnoty. Není možné opakovat tuto operaci více než 3x denně. Peníze, které ten den neutratíš, zmizí, a proto nehledej různé druhy peněz. Vydáš-li tyto peníze, budou se tobě, i osobě které je dáváš, jevit jako pravé.


Dvacátá devátá kapitola
Kvadranty


Nechat zjevit ozbrojené muže.

XLIII.

1) nechat zjevit armádu
2) ozbrojené muže pro vlastní ochranu
3) nechat zjevit obležení

A) částečně andělé a částečně zlí duchové
B) Oriens, Paimon, Ariton, Amaimon - společně, ale Paimon může tuto operaci provést sám
C) ne
D) žádná zvláštní ustanovení


Třicátá kapitola
Kvadranty


Zjevení oper, komedií, jakékoli taneční hudby a hudebního představení.

XLIV.

1) slyšet všechny druhy hudby
2) hudba a marnivé taneční společnosti
3) přivolání jakéhokoli druhu orchestru
4) komedie, operety a opery

A) pouze zlí duchové
B) Magoth
C) do určitého stupně ano
D) žádná zvláštní ustanovení


Doplňující požadavky na dítě v očekávání svaté magie:

Dítě, vybrané s velkou pečlivostí, opatřené pro vyjevení svaté magie musí být zrozeno z lože manželského a jeho rodiče taktéž. Ať má asi 6-7 roků a je inteligentní a má jasný a dobře tónovaný hlas. Připrav dítě před operací, ale neříkej mu v čem bude jeho služba spočívat, aby to neřeklo dále. Předem dítě obdaruj maličkostmi a zabav jej odpovídajícím způsobem, aby ti důvěřovalo. Můžeš být jistý, že se dostaneš ke svatému vědění. Tam, kde operátor nic nezmůže, bude nahrazen nevinným dítětem, neboť andělé jsou potěšeni nevinností dětí.

Následující kvadranty jsou rozděleny podle toho, které má mít na sobě operátor, a které dítě.Jméno Uriel pro operátora - písmenný a číselný kvadrant.


Jméno Adam pro dítě - písmenný a číselný kvadrant.


Číselné kvadranty nejsou samostatné, písmena jsou na přední stranně a čísla na zadní.Poznámka: Není nezbytně nutné pro vyvolání anděla mít k dispozici dítě, jestliže jde o mága čistých duchů a jehož jasnovidné schopnosti jsou vyvinuty, zatím co u jiných lidí jsou nevyužity.

J.R.B.


Další informace k Abramelinově magii najdete zde.
 


          Další thelemické práce nabízí Malé opatství Thelémské.
          Méně obsahově náročná, zato osobnější pojednání najdete v Revue 44.          (c)2003 Ro., http://ro.magick.cz
          webmaster, dotazy, připomínky: sor. Chiah, 23 /zavináč/ magick /tečka/ cz